IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-jun 2015

Omsättning 156 MSEK, EBITDA 47 MSEK

Rörelsemarginal 26 %, Kassaflöde 50 MSEK

Januari–Juni 2015

April–Juni 2015

Väsentliga händelser under perioden