IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-jun 2016

Nettoomsättning 162 MSEK, EBITDA 49 MSEK

Kassaflöde 43 MSEK, Rörelsemarginal 25 procent

januari-juni 2016

april-juni 2016

Väsentliga händelser under rapportperioden

IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy Platform, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy Platform