IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Stark återhämtning i Asien och ett stabilt Amerika

Periodens omsättning 173 MSEK och EBITDA 61 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, Kassaflöde 59 MSEK

Januari – Juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 173,2 (162,3) MSEK
• EBITDA uppgick till 61,5 (49,1) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,5 (30,3) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 52,0 (41,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,0 (25,4) procent
• Resultat före skatt uppgick till 51,1 (41,2) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 3,17 (2,54) SEK, efter utspädning till 3,17 (2,54) SEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 3,92 (3,20) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 58,8 (42,6) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 61,7 (32,6) MSEK

April-Juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 86,8 (81,8) MSEK
• EBITDA uppgick till 30,9 (26,0) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,6 (31,8) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 25,8 (22,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,7 (27,0) procent
• Resultat före skatt uppgick till 25,7 (22,0) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,68 (1,34) SEK, efter utspädning till 1,68 (1,34) SEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,98 (1,69) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamhet

Väsentliga händelser under perioden
• IAR Systems kompletterar produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Bolaget har utökat kreditutrymmet med ytterligare 200 MSEK