IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2019

Nettoomsättning 99,0 (95,6) MSEK
Rörelsemarginal 24,0 %

Säkerhetsprodukter och RISC-V genererar försäljning under kvartalet

JANUARI - JUNI 2019
›› Nettoomsättningen uppgick till 198,8 (184,5) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 4 %
›› EBITDA uppgick till 71,3 (64,7) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,9 (35,1) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 53,2 (53,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 26,8 (28,8) procent.
›› Resultat före skatt uppgick till 51,0 (51,1) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,91 (2,97)SEK, efter utspädning till 2,90 (2,97) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 47,6 (44,3) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till -8,6 (81,7) MSEK

APRIL - JUNI 2019
›› Nettoomsättningen uppgick till 99,0 (95,6) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 4 %
›› EBITDA uppgick till 32,9 (30,0) MSEK, vilket ger en EBITDAmarginal om 33,2 (31,4) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 23,8 (23,7) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 24,0 (24,8) procent.
›› Resultat före skatt uppgick till 21,8 (22,0) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,23 (1,20) SEK, efter utspädning till 1,22 (1,20) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 28,5 (25,2) MSEK