IAR Systems Group föreslår incitaments-program för att stärka delaktigheten hos anställda och underlätta framtida tillväxt

Uppsala, Sverige – 17 maj 2018 – Styrelsen i IAR Systems Group AB meddelar att de avser att föreslå bolagstämman att införa ett incitamentsprogram för samtliga anställda i koncernen, där IAR Systems och Secure Thingz ingår. Programmet införs för att stärka delaktigheten hos de anställda och möjliggöra att de också som ägare är del i företagets fortsatta utveckling. Med tanke på företagets framtidsplaner räknar styrelsen med att det kommer att behöva genomföra ett antal rekryteringar inom närtid. Styrelsens förhoppning är att incitamentsprogrammet kan förstärka företagets dragningskraft på arbetsmarknaden och locka ytterligare kompetens till personalstyrkan.

”Vi har rivstartat 2018 med produktlanseringar, nya strategiska positioneringar och inte minst förvärvet av Secure Thingz. Det är de anställda som gör allt detta möjligt och självklart vill vi ge dem en möjlighet att även som ägare ta del av företagets framtid”, säger Stefan Skarin, VD, IAR Systems Group. ”Vi har många trogna anställda som varit en del i vår utveckling i många år. Incitamentsprogrammet är ett tecken på vår höga ambition och en möjlighet att att stärka delaktigheten ytterligare hos våra anställda.”

Incitamentprogrammet i korthet
• Programmet omfattar samtliga anställda i koncernen och består av två typer av optioner: teckningsoptioner för anställda i Sverige och personaloptioner för anställda utanför Sverige. Till optionerna kopplas prestationsvillkor.
• Löptiden på programmet är drygt tre år och lösenpris skall uppgå till 120 % av genomsnittlig volymviktad betalkurs på B-aktien.
• Totalt antal optioner är 600 000 vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning på cirka 4,2 % av aktiekapitalet och cirka 4,0 % av rösterna.
• Styrelsen har för avsikt att återkomma med motsvarande incitamentsprogram vid kommande årsstämmor i Bolaget.
• Extra bolagsstämma hålls den 15 juni 2018. För mer detaljer i incitamentsprogrammet, se kallelse som publiceras inom kort.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 8.20 CET.