IAR Systems inleder försäljning av egna aktier

Uppsala, måndagen den 28 maj 2012
Styrelsen för IAR Systems har beslutat att inom ramen för bemyndigandet från årsstämman den 24 april 2012 ge verkställande ledning i uppdrag att avyttra bolagets egna aktier av serie B.
Avyttring skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till gällande börskurs inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Avyttring kan ske från och med den 28 maj 2012 och fram till och med nästa årsstämma. Det högsta antalet B-aktier som avses avyttras uppgår till 300 000 stycken.
Syftet med avyttringen är att finansiera tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Signum Systems Corp. En avyttring av bolagets egna aktier förväntas vidare medföra en utökad institutionell ägarbas samt förbättra likviditeten i bolagets aktie.
IAR Systems AB äger för närvarande 634 600 egna B-aktier, vilket motsvarar 5,4 % av det totala antalet aktier i bolaget.