Inrättande av valberedning i I.A.R. Systems Group AB

Stockholm, Sverige – 30 september 2020 – Styrelsens ordförande i I.A.R. Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 29 april 2020 etablerat en valberedning inför årsstämman 2021. Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann utsedd av Andra AP-fonden, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden samt Evert Carlsson utsedd av Swedbank Robur Fonder. Jonas Eixmann utsågs till valberedningens ordförande.
Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2021 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com

Informationen lämnades för offentliggörande 30 september 2020, klockan 10:00