Intoi Bokslutkommuniké 2009

Under 2009 har Intoi ökat omsättningen i alla innehav, koncernens resultat från innehav är i nivå med föregående år och kassaflödet har avsevärt förbättrats. Detta har uppnåtts i en svag marknad och har sin grund i vårt arbete att utveckla och positionera teknikbolag. Koncernens likvida medel har fördubblats samtidigt som de räntebärande skulder halverats. Koncernen har nu en nettokassa på 28 MSEK jämfört med en nettoskuld på 38 MSEK i slutet av 2008. Den finansiella ställningen är fortsatt stabil med en soliditet på 80 procent. Deltaco ökade omsättningen och uppnår sitt bästa rörelseresultat någonsin med 31,9 MSEK för helåret. Bolaget har stärkt erbjudandet och effektiviserat logistiken vilket ökat rörelsemarginalen till 9 (8) % för helåret. IAR Systems ökade omsättningen och stärkte rörelsemarginalen till 11 (8) procent för helåret. Bolaget har under året genomgått en stor förändring, vilket bidragit till en resultatförbättring på 58 % för fjärde kvartalet. Samtidigt ökade licens och underhållsintäkterna till 84 % av totala intäkter för kvartalet. Northern ökade omsättningen för helåret, men försämrade resultatet på grund av omstrukturering i den europeiska organisationen i det fjärde kvartalet. För att säkerställa att bolagets teknikhöjd resulterar i ökad försäljning tillför vi bolaget resurser från Nocom Software i februari. Nocom Software ökade omsättningen under året och kvartalet. Bolaget har stark kundbas och kompetens inom försäljning av programvara. Vi ökar hävstången i dessa resurser genom att integrera bolaget i Northern. Under det fjärde kvartalet har koncernens resultat påverkats av omstrukturering i Northern, reaförlust vid försäljning av rörelsefastighet samt nedskrivning av immateriella tillgångar i Nocom Software. Resultateffekt av dessa åtgärder uppgår till totalt 27,5 MSEK. Mot bakgrund av vår starka finansiella position föreslår styrelsen att dubbla utdelningen till 1,25 (0,60) SEK. Koncernens stabila finansiella ställning samt verksamheternas starka marknadsposition gör att vi bedömer att koncernens rörelseresultat kommer att stärkas under 2010 med en målsättning att överstiga 2008 års nivå.