Kallelse till extra bolagsstämma i IAR Systems Group AB (publ)

Aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”IAR Systems”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 juni 2018 klockan 13.30 hos Setterwalls Advokatbyrå, Sturegatan 10 i Stockholm.

Anmälan med mera
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 juni 2018,
– dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 11 juni 2018, under adress IAR Systems Group AB (publ), Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm eller per telefon 0709-100 734 eller via Bolagets webbplats www.iar.com/sv/investerare. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 8 juni 2018.

Aktieägare som företräds genom ombud ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för bolagsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.iar.com/se/investerare. Den som företräder juridisk person ska uppvisa ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget på adressen ovan före bolagsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i IAR Systems-koncernen
7. Beslut om utbyte av optioner för anställda i samband med förvärvet av Secure Thingz, Inc.
8. Ändring av bolagsordningen
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C
11. Överlåtelse av aktier av serie B i Bolaget
12. Avslutande av bolagsstämman.

Förslag till beslut

Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i IAR Systems-koncernen (punkt 6)
I syfte att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram (”LTIP 2018”) för samtliga anställda i IAR Systems-koncernen (”Koncernen”). LTIP 2018 omfattar befintliga och framtida anställda i Koncernen. Styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen ska inte vara berättigade att delta i LTIP 2018. Styrelsen har för avsikt att återkomma med motsvarande incitamentsprogram vid kommande årsstämmor i Bolaget.

Allmänt
LTIP 2018 består av två olika typer av optioner. Den ena typen av optioner baseras på teckningsoptioner och är avsedda att överlåtas till Koncernens anställda i Sverige (”Teckningsoptionerna”). Den andra typen av optioner är s.k. personaloptioner och är avsedda för Koncernens anställda utanför Sverige (”Personaloptionerna”).
För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att Bolagets åtaganden för leverans av aktier enligt Personaloptionerna säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara aktier av serie C. Emission av aktier av serie C förutsätter ändring av bolagsordningen. Aktier av serie C kan återköpas och omvandlas till aktier av serie B som därefter kan levereras till anställda i samband med utnyttjande av Personaloptionerna. Bolagsstämmans beslut om inrättandet av LTIP 2018 enligt denna punkt 6 är därför villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8-11 nedan.

Utspädning
Styrelsen föreslår att LTIP 2018 ska bestå av totalt högst 600 000 Teckningsoptioner och Personaloptioner som berättigar till teckning eller förvärv av samma antal aktier av serie B i Bolaget, motsvarande cirka 4,2 procent av aktiekapitalet och cirka 4,0 procent av rösterna i Bolaget efter utspädning. Bolaget har sedan tidigare inga aktierelaterade incitamentsprogram för anställda i Koncernen.
Prestationsvillkor
Det slutliga antalet Teckningsoptioner respektive Personaloptioner som varje deltagare är berättigad att utnyttja är beroende av graden av uppfyllnad av prestationsvillkor för Koncernen. Endast om samtliga prestationsvillkor uppfylls kan innehavaren utnyttja samtliga sina optioner. Prestationsvillkoren baseras på genomsnittlig årlig tillväxt av Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåren 2018, 2019 respektive 2020. Målnivåerna (minimi- och maximinivå) för prestationsvillkoren framgår enligt tabellen nedan. Den relativa viktningen mellan vart och ett av prestationsvillkoren är en tredjedel. Inom målnivåerna för respektive prestationsvillkor sker linjär beräkning av utfallet. Uppnås inte miniminivån för ett visst prestationsvillkor kan inga optioner utnyttjas för det aktuella prestationsvillkoret. Efter varje prestationsperiod kommer Bolaget att lämna information till aktieägarna i vilken utsträckning prestationsvillkoren har uppfyllts.

Prestationsvillkor Miniminivå Maximinivå

Prestationsvillkor Miniminivå Maximinivå
Tillväxt nettoomsättning för 2018 5 procent 10 procent
Tillväxt nettoomsättning för 2019 5 procent 10 procent
Tillväxt nettoomsättning för 2020 5 procent 10 procent

Särskilda villkor för Teckningsoptioner
Antalet Teckningsoptioner kan högst uppgå till 315 000 optioner. Rätten att teckna Teckningsoptioner ska tillkomma Bolaget eller dess helägda dotterbolag, som därefter ska överlåta Teckningsoptionerna till koncernens nuvarande och framtida anställda i Sverige enligt följande

Kategori Antal medarbetare i Sverige Garanterat antal optioner per medarbetare Högsta antal optioner som kan förvärvas per medarbetare 
Senior Management 2 50 000 100 000
Key Management 1 20 000 40 000
Management and Key staff 5 10 000 20 000
Key staff 7 5 000 10 000
Key performers and future key staff 8 3 000 5 000
Medarbetare som inte omfattas av annan kategori enligt ovan 86 1 000 1 000

För Teckningsoptionerna gäller att anställda erbjuds att förvärva ett visst antal Teckningsoptioner till ett pris som motsvarar marknadsvärdet av Teckningsoptionerna (optionspremien), beräknad i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av Tecknings¬optionerna ska bekräftas av en välrenommerad och oberoende värderingsman. Som närmare framgår av avsnittet ”Kostnader för LTIP 2018, subventioner och skattekonsekvenser” nedan har Bolaget för avsikt att subventionera optionspremien med en bonusutbetalning.

Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagarens anställning i Koncernen avslutas eller om deltagaren önskar överlåta Teckningsoptionerna. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av villkoren för sådan förköpsrätt. Återköp av Teckningsoptioner ska dock ske till det lägre av (i) optionens marknadspris vid påkallande av återköpet och (ii) 60 procent av det pris som den anställde ursprungligen betalade för Teckningsoptionerna.

Beroende på uppfyllande av prestationsvillkoren för Koncernen enligt ovan, berättigar varje Teckningsoption innehavaren att under tiden från och med den 20 augusti 2021 till och med den 17 september 2021 teckna en ny aktie av serie B i IAR Systems till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 13 juni 2018 till och med den 19 juni 2018. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Särskilda villkor för Personaloptioner
Antalet Personaloptioner kan högst uppgå till 285 000 optioner. Personaloptioner kan endast tilldelas Koncernens nuvarande och framtida anställda utanför Sverige enligt följande:

Kategori Antal medarbetare utanför Sverige Högsta antal optioner per medarbetare
Senior Management 1 50 000
Key Management 4 20 000
Management and Key staff 5 10 000
Key staff 3 5 000
Key performers and future key staff 12 3 000
Medarbetare som inte omfattas av annan kategori enligt ovan 54 1 000

Optionerna ska tilldelas deltagarna utan kostnad och får inte överlåtas eller pantsättas. Optionerna intjänas med en tredjedel årligen från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren måste vara fortsatt anställd i Koncernen under tre år för att alla optioner ska intjänas, s.k. vesting.

Beroende på uppfyllande av prestationsvillkoren för Koncernen enligt ovan, berättigar varje Personaloption den anställde att under tiden från och med den 20 augusti 2021 till och med den 17 september 2021 förvärva en aktie av serie B i IAR Systems till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar närmast före dagen för tilldelning av optionerna. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc.
Lösenpriset och antalet aktier som varje aktieoption eller teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, företrädesemission av aktier, extraordinär utdelning m.m. i enlighet med svensk marknadspraxis.

Övergripande villkor
Styrelsen ska inom ramen för angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för LTIP 2018.

Styrelsen ska äga rätt att vidta justeringar i LTIP 2018 om det sker betydande förändringar i Koncernen eller dess marknad som medför att beslutade villkor för att kunna utnyttja Teckningsoptionerna eller Personaloptionerna inte längre är ändamålsenliga. Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta om att optioner ska kunna behållas och utnyttjas, såsom tillämpligt, trots att anställningen i Koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Kostnader för LTIP 2018, subventioner och skattekonsekvenser
Personaloptionerna förväntas resultera i tjänstebeskattning för deltagarna och kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. De totala kostnaderna för Personaloptionerna beräknas uppgå till cirka 5,4 miljoner kronor beräknat i enlighet med IFRS 2 baserat på följande antaganden: (i) att det maximala antalet Personaloptioner tilldelas Koncernens anställda utanför Sverige, (ii) att det volymvägda genomsnittspriset av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period uppgående till tio handelsdagar före tilldelningen av optionerna uppgår till 280 kronor och en årlig ökning av aktiekursen uppgående till 7 procent under optionerna löptid, (iii) en uppskattad personalomsättning om 10 procent och (iv) att samtliga prestationsvillkor är uppfyllda. 

Teckningsoptionerna förväntas utgöras av överlåtbara värdepapper, vilket innebär att eventuella vinster förväntas resultera i kapitalvinstbeskattning för deltagarna och att det inte uppkommer skyldighet för Koncernen att betala sociala avgifter i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna. Enligt en preliminär värdering enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på ett marknadsvärde på Bolagets aktie av serie B på 280 kronor, uppgår Teckningsoptionernas marknadsvärde till cirka 19 kronor, vid antagande av en lösenkurs om 336 kronor per aktie och att värdet på optionerna minskas med 33 procent på grund av prestationsvillkoren enligt ovan. I syfte att stimulera deltagande i programmet med Teckningsoptioner överväger Bolaget att lämna en subvention till de anställda i Sverige som förvärvar Teckningsoptioner för marknadspris. Subventionen avses ske genom en bonusutbetalning i anslutning till förvärvet av Teckningsoptionerna. Bonusens storlek ska före skatt motsvara den sammanlagda optionspremie som deltagaren ska betala för Teckningsoptionerna. Bolagets kostnad för Teckningsoptionerna, i form av kostnad för subventionen samt sociala avgifter, förväntas uppgå till högst 7,9 miljoner kronor totalt under Teckningsoptionerna löptid.
Bolagets externa kostnader för framtagande av LTIP 2018 i form av kostnader för rådgivare och administration av LTIP 2018 inklusive optionsvärderingar beräknas uppgå till cirka 0,7 miljoner kronor.

Beredning av förslaget
LTIP 2018 har utarbetats av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. LTIP 2018 har granskats av styrelsen under möten i maj 2018.

Motivet till förslaget
Motivet till förslaget om LTIP 2018 är att förbättra förutsättningarna för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Vidare skapas tydligare förutsättningar för långsiktig delaktighet i Koncernens verksamhet och för att nå Bolagets övergripande mål. Styrelsen anser att införande av LTIP 2018 enligt ovan är till fördel för Koncernen och Bolagets aktieägare.

Beslutsmajoritet
LTIP 2018 innebär att anställda i Koncernen förvärvar Teckningsoptioner eller tilldelas Personaloptioner, vilka berättigar till teckning respektive förvärv av aktier av serie B i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om LTIP 2018 är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utbyte av optioner för anställda i samband med förvärvet av Secure Thingz, Inc. (punkt 7)
Den 21 mars 2018 offentliggjorde IAR Systems förvärvet av resterande 80 procent av aktierna i Secure Thingz, Inc. (”Secure Thingz”), en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom Internet of Things (IoT). Köpeskillingen uppgick till cirka 230 miljoner kronor. Utöver betalning av kontant köpeskillingen genomfördes en apportemission om 164 584 aktier av serie B i Bolaget samt en överenskommelse om ett utbyte av ett befintligt optionsprogram för de anställda i Secure Thingz, innebärande att optionsinnehavarna byter sina optioner i Secure Thingz mot nya optioner i IAR Systems och att de nya optionerna ekonomiskt motsvarar värdet på de befintliga optionerna. En förutsättning för ett utbyte av optionsprogrammet i Secure Thingz är godkännande från aktieägarna i IAR Systems. På tillträdesdagen för förvärvet av Secure Thingz den 11 april 2018 beräknades värdet på de befintliga optionerna uppgå till cirka 18 miljoner kronor baserat på gällande aktiekurs och valutakurs.

Köpeskillingen för aktierna i Secure Thingz uppgick till USD 3,7076 per aktie. De befintliga optionerna i Secure Thingz som föreslås bytas mot optioner i IAR Systems innehas av sammanlagt 17 anställda i Secure Thingz. Sammanlagt kommer 370 000 optioner med lösenpriset USD 0,40 per aktie och 215 000 optioner med lösenpriset USD 0,10 per aktie i Secure Thingz att bytas mot personaloptioner i IAR System med motsvarande villkor som gäller för optionerna i Secure Thingz avseende intjäningsvillkor, lösenpris, löptid m.m.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att IAR Systems ska tilldela 47 238 personaloptioner med lösenpris 26,00 kronor per aktie samt 27 450 personaloptioner med lösenpris 6,50 kronor per aktie till anställda som är innehavare av optioner i Secure Thingz. Varje option berättigar till förvärv av en aktie av serie B i Bolaget. Intjäningsvillkor, löptid och övriga villkor för de nya personaloptionerna ska motsvara de villkor som idag gäller för de befintliga optionerna i Secure Thingz.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för de nya optionerna i IAR Systems och utbytet av optionerna i Secure Thingz.
För att kunna genomföra utbytet av optioner på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att Bolagets åtaganden för leverans av aktier enligt de nya optionerna i Bolaget säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara aktier av serie C. Emission av aktier av serie C förutsätter ändring av bolagsordningen. Aktier av serie C kan återköpas och omvandlas till aktier av serie B som därefter kan levereras till anställda i samband med utnyttjande av optionerna enligt ovan. Bolagsstämmans beslut om utbyte av optioner enligt denna punkt 7 är därför villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8-11 nedan.

Utbyte av optioner innebär att anställda i Secure Thingz tilldelas personaloptioner, vilka berättigar till förvärv av aktier av serie B i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslutet enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C. Förslaget till ändringar innebär i huvudsak följande.

Aktier av serie C ska inte berättiga till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. Minskning av aktiekapitalet, dock inte under lägsta belopp för aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie C eller efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av aktier av serie C. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde. Aktie av serie C som innehas av Bolaget ska genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till aktie av serie B.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C (punkt 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 359 688 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 10 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda vid utnyttjande av Personaloptioner i enlighet med LTIP 2018 (punkt 6 ovan) och optionerna enligt punkt 7 ovan samt att kassaflödesmässigt kunna säkra betalning av framtida sociala avgifter hänförliga till dessa incitamentsprogram.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till anställda vid utnyttjande av Personaloptioner i enlighet med LTIP 2018 (punkt 6 ovan) och optionerna enligt punkt 7 ovan samt att kassaflödesmässigt kunna säkra betalning av framtida sociala avgifter hänförliga till dessa incitamentsprogram.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Överlåtelse av aktier av serie B i Bolaget (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier av serie B enligt följande. Högst 359 688 aktier av serie B i IAR Systems kan överlåtas till anställda i samband med utnyttjande av Personaloptioner enligt LTIP 2018 eller optioner enligt punkt 7 ovan. Villkoren för dessa överlåtelser, lösenbelopp, antalet aktier samt tidpunkten för överlåtelse ska följa villkoren för Personaloptionerna enligt LTIP 2018 optionerna enligt punkt 7 ovan. Antalet aktier av serie B som kan komma att överlåtas ska omräknas enligt sedvanliga principer till följd av fondemission, split, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-11 ovan med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär finns tillgängliga hos Bolaget på adress Strandbodgatan 1 i Uppsala och Kungsgatan 33 i Stockholm, samt på bolagets webbplats www.iar.com/se/investerare. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Per den 17 maj 2018 finns totalt 13 608 645 aktier i Bolaget, varav 100 000 aktier av serie A och 13 508 645 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 14 508 645 röster.

Stockholm i maj 2018

IAR Systems Group AB (publ)
Styrelsen