Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 29 april 2002, klockan 17.00, i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 24 april 2002, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 19 april 2002 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören Stefan Skarin. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 11. Val av styrelse. 12. Avslutande av bolagsstämman. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2001 beräknas skickas till aktieägarna vecka 14. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2001 inte lämnas. Förslag till val av styrelse mm Bolagets nomineringskommitté föreslår omval av styrelseledamöterna Curt Egerot, Anders Jonson och Christer Magnusson samt nyval av Monica Caneman. Aktieägare representerande minst 66 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med kommitténs förslag. Styrelseledamöterna Michael Grimborg och Per Westerberg har avböjt omval. Val av revisor skall inte ske på stämman. Uppsala i mars 2002 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00870/wkr0002.pdf