Kallelse till ordinarie bolagsstämma

NOCOM AB (publ) KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003, klockan 16.00, i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 12 maj 2003, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 5 maj 2003 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören Stefan Skarin. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 11. Val av styrelse. 12. Avslutande av bolagsstämman. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002 beräknas skickas till direktregistrerade aktieägare i början av maj. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 30 april 2003. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2002 inte lämnas. Förslag till val av styrelse mm Bolagets nomineringskommitté föreslår omval av styrelseledamöterna Monica Caneman, Curt Egerot, Anders Jonson, Christer Magnusson och Stefan Skarin. Aktieägare representerande 45,4 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med kommitténs förslag. Frågan om val av revisor skall inte behandlas på stämman. Uppsala i april 2003 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00120/wkr0002.pdf