Kommuniké från årsstämma i Intoi AB (publ) den 4 maj 2010

Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,25 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2009. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 7 maj 2010. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 12 maj 2010. Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn Abild och Stefan Skarin samt nyvaldes Peter Larsson, Karin Moberg och Jonas Mårtensson. Stämman utsåg Peter Larsson till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 125 000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Valberedning Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2010 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Återköp respektive överlåtelse av egna aktier Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Ändring av bolagsordning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 8 första stycket i bolagsordningen skall utgå innebärande att aktiebolagslagens (2005:551) regler om tid för kallelse skall gälla. Vidare beslutades att § 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.” Bolagsstämmans beslut om ändringar enligt ovan skall vara villkorade av att en ändring av sättet och tiden för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att bestämmelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Stockholm tisdagen den 4 maj 2010 Styrelsen Intoi AB (publ) För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI mobil: +46 708 65 10 05 e-post: stefan.skarin@INTOI.se Peter Larsson styrelseordförande INTOI mobil: +46 708 32 72 68 e-post: peter.larsson@episerver.com