Kommuniké från årsstämma i Intoi AB (publ) den 5 maj 2009

Kommuniké från årsstämma i Intoi AB (publ) den 5 maj 2009

Stockholm, onsdagen den 5 maj 2009

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 0,60 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2008. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 8 maj 2009. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 13 maj 2009.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Björn Abild, Trygve Angell, Lisbeth Gustafsson och Stefan Skarin. Stämman utsåg Trygve Angell till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodena hålls oförändrade. För ordförande utgår en årlig ersättning om 150 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2009 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.

Återköp respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att § 8 andra stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet med följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.” Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft, och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Stockholm tisdagen den 5 maj 2009
Styrelsen
Intoi AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Stefan Skarin vd och koncernchef Intoi
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@intoi.se

Trygve Angell styrelseordförande, Intoi
mobil: +47 41 44 23 23
e-post: trygve@pidell.no