Kommuniké från årsstämma i Nocom AB (publ) den 3 maj 2007

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 0,20 SEK per aktie i utdelning samt 0,10 SEK per aktie i extra utdelning. Avstämningsdag beslutades till den 8 maj 2007. Utdelningen beräknas bli utsänd genom VPCs försorg den 11 maj 2007.

Val av styrelse och valberedning
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Trygve Angell, Alexander Oker-Blom, Lisbeth Gustafsson och Stefan Skarin. Stämman utsåg Stefan Skarin till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodena hålls oförändrade. För styrelsens ledamöter utgår en årlig ersättning om 100.000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Till valberedningen omvaldes Alexander Oker-Blom, Alted, Ulf Strömsten, Catella, samt Stefan Skarin, Nocom.

Emissionsbemyndiganden
Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om
• nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare
• nyemission av sammanlagt högst 8.500.000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna användas i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller vid riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Återköp av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Avyttring av Webcontrol Sweden AB
Årsstämman beslutade att godkänna avyttringen av Webcontrol Sweden AB.

Stockholm den 3 maj 2007

Styrelsen
Nocom AB (publ)