Kommuniké från årsstämma i Nocom AB (publ) den 6 maj 2008

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 0,20 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2007. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 9 maj 2008. Utdelningen beräknas bli utsänd genom VPC:s försorg onsdagen den 14 maj 2008.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Trygve Angell, Lisbeth Gustafsson och Stefan Skarin. Nyval skedde av Björn Abild, född 1955, vd i Expert Svenska AB. Styrelseledamoten Alexander Oker-Blom hade avböjt omval.

Stämman utsåg Trygve Angell till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodena hålls oförändrade. För ordförande utgår en årlig ersättning om 150.000 kronor och till övriga ledamöter 100.000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2008 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.

Ny firma
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen innebärande ändring av bolagets firma. Bestämmelsen enligt § 1 i bolagsordningen fick följande lydelse: ”Bolagets firma är Intoi AB (publ).”

Återköp av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Omvänd split
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om sammanläggning av aktier, så kallad omvänd split, 1:10. Detta innebär att 10 aktier sammanläggs till en aktie. Avstämningsdag hos VPC för sammanläggningen blir fredagen den 16 maj 2008 och sista dagen för handel innan sammanläggningen blir tisdagen den 13 maj 2008. Första dag för handel med den sammanlagda aktien blir onsdagen den 14 maj 2008.

Årsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta om nyemission av högst 9 B-aktier, för att det krävs att antalet aktier i bolaget är jämt delbart med tio för genomförandet av den omvända spliten.

Avyttring av Network Innovation
Årsstämman beslutade godkänna TurnIT Development AB:s överlåtelse av samtliga aktier i Network Innovation NI Aktiebolag till Evilem AB.

Stockholm tisdagen den 6 maj 2008
Styrelsen
Nocom AB (publ)