Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 7 december 2001

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 7 december 2001 Godkännande av överlåtelse av optioner till styrelsemedlem Bolagsstämman godkände styrelseledamoten Christer Magnussons förvärv av köpoption från styrelseordförande Anders Jonson. Överlåtelse av Hera Bolagsstämman godkände överlåtelsen av dotterbolagen Hera AB och ECMM Communication AB till Heras vd Michel Östlund. Incitamentsprogram till personalen Bolagsstämman beslutade att emittera skuldebrev om nominellt 1 000 kronor förenade med 1 400 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Optionsrätterna skall avskiljas och överlåtas till ledande befattningshavare och andra anställda i Nocomkoncernen. Ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ger en utspädningseffekt motsvarande cirka 4,7 procent av det totala aktiekapitalet och cirka 2,2 procent av det totala röstetalet. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder heltäckande IT-lösningar - ledande programvaror, konsulttjänster och övriga tjänster inom bland annat hosting, support och utbildning. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom bland annat industri, telekom, handel, bank och finans. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00770/bit0002.pdf