Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom den 9 december 1999

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom den 9 december 1999 Vid den extra bolagsstämma i Nocom AB (publ) som idag hållits i Uppsala har följande beslutats: Nyval av styrelseledamot Clas Strååt, vVD i resedistributionsföretaget SMART, valdes som ny styrelseledamot. Clas Strååt har gedigen erfarenhet inom resebranschen, ett av de områden som Nocom valt att satsa på när det gäller mobila tjänster. I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad. Teckningsoptioner riktade till personalen Stämman beslutade att emittera ett skuldebrev med 250.000 avskiljbara optionsrätter. Dessa teckningsoptioner, motsvarande högst 250.000 nya aktier av serie B, skall sedan, på marknadsmässiga villkor, kunna förvärvas av ledande befattningshavare och övrig personal inom Nocomkoncernen. Bemyndigande Styrelsen bemyndigades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 750.000 aktier av serie B. Detta i syfte att dels öka handlingsfriheten vid förvärv av företag och rörelser, dels kunna införskaffa kapital till bolaget genom riktade emissioner på kapitalmarknaden. Tidigare bemyndigande upphävdes samtidigt. Förvärv av köpoption Stämman godkände nyvalde styrelseledamoten Clas Strååts förvärv av köpoptioner avseende 20.000 aktier av serie B från aktieägaren och VD:n Anders Jonson. Uppsala den 9 december 1999 Nocom AB (publ) Styrelsen Nästa ordinarie rapporttillfälle Bokslutskommuniké 1999 publiceras den 3 februari 2000. För ytterligare information, kontakta: Anders Jonson, vd Nocom,0708- 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Tomas Nygren, vVD Nocom, 018 - 65 55 18 e-post: tomas.nygren@nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/10/19991210BIT00030/bit0002.pdf