Kommuniké från extra bolagsstämma i Uppsala den 2 februari 2001

Vid den extra bolagsstämman i Nocom AB (publ) i Uppsala har följande beslutats: Stämman godkände bolagsstämmans i Tradevision AB beslut av den 20 december 2000 att emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor med 6.240 avskiljbara optionsrätter till nyteckning Optionsrätterna avskiljs och överlåts till nuvarande och framtida anställda samt andra nyckelpersoner i Tradevision AB Uppsala den 2 februari 2001 Nocom AB (publ) Styrelsen Nästa ordinarie rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2001 publiceras den 26 april 2001 För mer information kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se