Kommuniké från I.A.R. Systems Group (publ) årsstämma 26 april 2023

Uppsala, Sverige – 26 april 2023 – Vid årsstämman i I.A.R. Systems Group AB den 26 april 2023 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen beslutades om att ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2022. Avstämningsdagen fastställdes till fredagen den 28 april 2023. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 4 maj 2023.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Nicolas Hassbjer, Michael Ingelög, Fred Wikström, Cecilia Wachtmeister och Sabina Lindén. Stämman valde Nicolas Hassbjer till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 500 000 kronor och till övriga ledamöter 200 000 kronor per person.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapport

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 § aktiebolagslagen.

Prestationsbaserat incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolaget (”LTI 2023”). Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktierätter som ger rätt till att förvärva IAR aktier. Högst 145 000 aktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2023 och LTI 2023 ska omfatta högst 140 anställda i IAR. De tilldelade aktierätterna tjänas in med en tredjedel per år, räknat från första tilldelningstillfället. Utnyttjande av aktierätterna kan dock först ske tre år efter första tilldelningstillfället.

Beräkningen av utfallet av aktierätterna under LTI 2023 för varje deltagare i relation till högsta värdet ska kopplas till av styrelsen fastställda bolagsbaserade prestationsmål eller andra liknande prestationsmål som anses lämpligt av styrelsen. Det av styrelsen fastställda prestationsmålen kommer att ange minimi-och maxnivåer som kan komma att justeras om det anses lämpligt. Förutsatt att aktierätter tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsmålen, berättigar varje aktierätt innehavaren att under tiden från och med den 1 september 2026 till och med den 1 oktober 2026 enligt Bolagets bestämmande förvärva en (1) aktie.

Årsstämman beslutade vidare att överlåta högst 145 000 aktier av Bolagets egna aktier till deltagarna inom ramen för villkoren för LTI 2023 samt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelser av högst 29 000 egna aktier på reglerad marknad för att täcka sociala kostnader inom ramen för LTI 2023.

Beslut om bemyndiganden

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 552 037 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 10,0 procent av röstetalet efter utspädning. 

Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm den 26 april 2023

Styrelsen

I.A.R. Systems Group AB (publ)

Kontaktperson
Hanna Laurentz, Head of Corporate Communications, IAR
Tel: +46 18 16 78 00              E-mail: investorrelations@iar.com

Om IAR
IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 200 halvledarpartners. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.


Denna information är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 17:00 CET.