Nocom AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma

NOCOM AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 november 2002, klockan 17.00, i Kristallen, Axel Johanssons gata 4, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 1 november 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 8 november 2002, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-655500 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 1 november 2002 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1.Öppnande av bolagsstämman. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av en eller två justeringsmän. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Val av styrelseledamot. Bolagets nomineringskommitté föreslår nyval av bolagets verkställande direktör Stefan Skarin. Samtliga nuvarande ledamöter kvarstår i styrelsen. Aktieägare representerande minst 67 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med kommitténs förslag. 8.Godkännande av förvärv av köpoption. Beslut om att godkänna förvärv av köpoptioner. Utfärdare av optionerna är i samtliga fall huvudaktieägaren och styrelseledamoten Anders Jonson. Förvärvare är bolagets verkställande direktör Stefan Skarin (3.100.000 optioner), styrelseordföranden Christer Magnusson (200.000 optioner), styrelseledamöterna Monica Caneman och Curt Egerot (vardera 200.000 optioner) samt finansdirektören Stefan Ström (600.000 optioner). För samtliga förvärvare utgör hälften av optionerna rätt att förvärva aktier av serie A och hälften aktier av serie B. 9.Avslutande av bolagsstämman. ---------------------------------------- Uppsala i oktober 2002 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00870/wkr0002.pdf