Nocom avyttrar Network Innovation och upphör därmed med Distributionsverksamheten

Nocom har nått en överenskommelse om att avyttra Network Innovation till ledande befattningshavare Erik Näsman och Erik Pettersson. Avyttringen genomförs per den 30 september 2007 och är förutsatt årsstämmans godkännande.

Network Innovation är en distributör inom den grafiska industrin. Verksamheten omfattar 19 anställda i Sverige och Norge. Network Innovation redovisade 2006 en omsättning på 90 MSEK och ett resultat om cirka 2 MSEK.

Network Innovation kommer som en följd av transaktionen att redovisas som ”verksamhet under avyttring”. Distributionsverksamheten utgörs av dotterbolagen Nocom Software och Nocom Drift och är en nu liten del av koncernen. Distributionsverksamheten upphör från årsskiftet, och dotterbolagen kommer därefter att redovisas som separata enheter.

Nocomkoncernen redovisar för räkenskapsåret 2006 en proforma-omsättning om cirka 500 MSEK och ett rörelseresultat om cirka 62 MSEK för kvarvarande verksamheter.

– Genom avyttringen av Network Innovation har vi avslutat vårt förändringsarbete inom koncernens distributionsverksamhet. Kvarvarande distributionsbolag står nu för cirka 10 procent av omsättningen och har en mycket god lönsamhet, säger Stefan Ström, vd och koncernchef i Nocom.
– Vi har i år renodlat och stärkt verksamheten samtidigt som vi gjort stora investeringar inom egna produkter. Årets avyttringar och verksamhetens positiva utveckling har stärkt vår finansiella ställning ytterligare. Det ökar våra möjligheter att öka investeringstakten och göra kompletterande förvärv, fortsätter Stefan Ström.
– Vi har under de senaste två åren förändrat företagets inriktning från att vara en distributör av andras produkter till en fokuserad säljorganisation av egna produkter. Målet med detta arbete har varit att komma närmare kunden och äga produkten för en ökad tillväxt och lönsamhet, säger Stefan Skarin, styrelseordförande i Nocom.