Nocom har 82,9 procent av kapitalet och 80,9 procent av rösterna i TurnIT - erbjudandet ovillkorat och förlängt till den 18 mars 2005

Aktieägare representerande 576.018 aktier av serie A och 134.392.624 aktier av serie B i TurnIT AB (publ), motsvarande cirka 84,5 procent av kapital och cirka 79,4 procent av röster före utspädning, har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 11 februari 2005 accepterat Nocoms erbjudande. Vid samma tidpunkt hade innehavare av optionsrätter utgivna av TurnIT representerade 768.024 optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 och 159.414.919 optionsrätter av serie B 2004/2005, motsvarande cirka 81,3 procent av totalt antal utestående optionsrätter, accepterat Nocoms erbjudande. Totalt ger detta efter full utspädning en anslutningsgrad i Nocoms erbjudande om cirka 82,9 av kapital och 80,9 procent av röster i TurnIT. Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att fullfölja erbjudandet, se tidigare pressmeddelande. Nocom innehar idag 100 aktier av serie B i TurnIT motsvarande cirka 0 procent av kapitalet och cirka 0 procent av rösterna i TurnIT, vilka förvärvats utanför erbjudandet. Redovisning av vederlag för de som hittills har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 18 mars 2005. I och med fullföljandet av erbjudandet kommer inte Stockholmsbörsens spridningskrav för aktien i TurnIT att kunna uppfyllas varpå avnotering kan komma att aktualiseras. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i TurnIT har anmälningsperioden förlängts ytterligare enligt pressmeddelande den 10 mars 2005. Anmälan kan ske till och med klockan 15.00 fredagen den 18 mars 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 23 mars 2005.