Nocom påkallar tvångsinlösen i IAR Systems AB

Nocoms offentliga erbjudande till aktieägarna i IAR Systems AB (publ) har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 18 mars 2005 accepterats av aktieägare representerande 4.633.409 aktier, motsvarande cirka 20,3 procent av röster och kapital i IAR Systems AB. Tillsammans med TurnIT AB:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar i och med fullföljandet av erbjudandet riktat till TurnIT:s aktieägare, kontrollerar Nocom cirka 95,1 procent av kapital och röster i IAR Systems. Samtliga uppställda villkor för erbjudandets genomförande är uppfyllda och Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att förklara budet för ovillkorat. Nocom har den 29 mars 2005 påkallat tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga aktier i IAR Systems. Nocom kommer att verka för en avnotering av IAR Systems aktie från Stockholmsbörsen, vilket beräknas ske under april månad 2005. IAR Systems uppfyller inte längre noteringskravet gällande ägarkoncentration. Med anledning av detta flyttade Stockholmsbörsen handeln med aktierna i IAR Systems till O-listans observationsavdelning den 16 mars 2005. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i IAR Systems har anmälningsperioden sedan tidigare förlängts till den 1 april 2005. Anmälan kan ske till och med klockan 15.00 fredagen den 1 april 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under den nya förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 6 april 2005.