Nocoms bud på TurnIT fullföljs och förklaras ovillkorat

Aktieägare representerande 576.018 aktier av serie A och 129.480.090 aktier av serie B i TurnIT AB (publ), motsvarande cirka 81,5 procent av kapital och cirka 76,7 procent av röster före utspädning, har vid tidpunkten för detta pressmeddelande accepterat Nocoms erbjudande. Vid samma tidpunkt hade innehavare av optionsrätter utgivna av TurnIT representerade 768.024 optionsrätter av serie A eller B 2004/2005 och 155.057.028 optionsrätter av serie B 2004/2005, motsvarande cirka 79,1 procent av totalt antal utestående optionsrätter, accepterat Nocoms erbjudande. Totalt ger detta efter full utspädning en anslutningsgrad i Nocoms erbjudande om cirka 80,2 av kapital och 78,4 procent av röster i TurnIT. Nocom innehar idag 100 aktier av serie B i TurnIT motsvarande cirka 0 procent av kapitalet och cirka 0 procent av rösterna i TurnIT, vilka förvärvats utanför erbjudandet. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Nocom kommer att bli ägare till aktier som representerar mer än 80,2 procent av kapitalet och 76,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i TurnIT, räknat såväl före som efter fullt utnyttjande av optionsrätterna. Styrelsen för Nocom har beslutat att fullfölja erbjudandet och förklara det ovillkorat trots att samtliga uppsatta villkor inte uppfyllts. Redovisning av vederlag för de som hittills har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 18 mars 2005. I och med fullföljandet av erbjudandet kommer inte Stockholmsbörsens spridningskrav för aktien i TurnIT att kunna uppfyllas varpå avnotering kan komma att aktualiseras. Den ursprungliga förlängda anmälningsperioden förlängs ytterligare för att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare eller optionsrättsinnehavare i TurnIT. Detta kan ske till och med klockan 15.00 den 18 mars 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 23 mars 2005.