Nocoms Delårsrapport för januari-september 2007 - Renodlat Nocom förbättrar lönsamheten och höjer ambitionen

Utdrag ur rapporten:

• Nocom Security och Network Innovation har avyttrats – koncernens intjäningsförmåga avsevärt
förbättrad.
• Renodlingen har stärkt lönsamheten – rörelsemarginalen i kvarvarande verksamheter uppgick till
11,0 procent för niomånaderspreioden, jämfört med 5,8 procent inklusive avyttrade verksamheter.
• Koncernens lönsamhetsmål höjs till 12 procents rörelsemarginal över en konjunkturcykel.
• Koncernens investeringar i försäljnings- och marknadsresurser belastade resultatet under årets första nio
månader 2007 med cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK under det tredje kvartalet.
• Stark finansiell ställning ger möjlighet till fortsatta investeringar och återköp av egna aktier.
• Omsättningen uppgick till 377,6 (345,0) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 121,9 (112,1) MSEK
under det tredje kvartalet
• Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 44,1 (41,6) MSEK för kvarvarande
verksamheter, varav 14,2 (13,5) MSEK under det tredje kvartalet
• Resultat efter skatt uppgick till 32,3 (27,4) MSEK för kvarvarande verksamheter, varav 10,6 (9,4) MSEK
under det tredje kvartalet
• Resultat per aktie uppgick till 0,28 (0,27) SEK för kvarvarande verksamheter, varav 0,09 (0,09) under det
tredje kvartalet

Vd har ordet - ”Det nya Nocom tar form med renodlad och stärkt verksamhet”

Under det tredje kvartalet har vi kunnat se resultatet av årets arbete med vår strategiska inriktning – dels de stora investeringarna i egna produkter, dels förändringsarbetet inom distributionsverksamheten. En summering av årets första nio månader visar att vi kommit en bra bit på väg – förändringen av distributionsverksamheten är klar och våra investeringar börjar ge effekt. Den nya Nocomkoncernen tar form – med en minskad andel distribution och en ökad andel egna produkter.

Nocom är inte längre en distributör. Med det tredje kvartalet avyttringar avslutar vi det senaste årets arbete med att renodla koncernens verksamhet – att lämna den traditionella distributionen för egna produkter med högre lönsamhet och tillväxtpotential. I takt med att volymdistributionen ökat inom vissa dotterbolag, har marginalerna pressats och lönsamheten sviktat. Vi har därför arbetat målmedvetet med att minska andelen volymrelaterad distribution, förändra företagens organisation och lämna olönsamma marknader. Som ett avslutande led i detta arbeta avyttrade vi dotterbolagen Nocom Security och Network Innovation i september. Genom avyttringarna har vi tagit det sista viktiga steget från vår gamla roll som distributör – vi har därmed ökat koncernens lönsamhet betydligt och stärkt vår finansiella ställning. Samtidigt har de avyttrade bolagen fått bättre förutsättningar att verka på sina respektive marknader. Nocom Security genom att bli en del i en stor, specialiserad IT-säkerhetskoncern, där samordnings- och skalfördelarna är uppenbara.

I ett slag har därmed distributionsverksamhetens andel av koncernens totala omsättning minskat från drygt 40 till cirka 10 procent. För koncernen innebär avyttringarna naturligtvis en tydligt minskad totalomsättning. Samtidigt har renodlingen gett omedelbara positiva resultateffekter. Minst lika viktigt är att den totala riskexponeringen i koncernen minskat betydligt.

Nocoms strategiska vägval – att gå från att vara distributör av andras produkter till att satsa på egna produkter – har också inneburit betydande investeringar under året. Målet är att komma närmare kunden och äga produkten för minskad risk, ökad tillväxt och stärkt lönsamhet. IAR Systems har investerat i internationella sälj- och marknadsresurser, något som resulterat i ökad licensförsäljning under det tredje kvartalet. Northern har förvärvat distributören Copernet för snabbare tillväxt i Frankrike. Den offensiva satsningen fortsätter och efter periodens utgång har Northern lanserat en ny, vidareutvecklad version av Northern Storage Suite. Deltaco fortsätter sin satsning på ett eget varumärke – totalt 600 egna produkter har lanserats sedan årets början och de svarar för 11 procent av försäljningen.

Nocom möter årets viktiga fjärde kvartal som en renodlad och stärkt koncern. Det stora förändringsarbetet inom distributionsverksamheten är klart. Övriga bolag växer under god lönsamhet. Våra investeringar i försäljning, marknadsföring och egna produkter börjar ge effekt. Årets avyttringar och verksamhetens positiva utveckling har stärkt vår finansiella ställning. Det ger oss möjlighet till fortsatta investeringar och kontinuitet i återköp av egna aktier – som en del i en mer ambitiös förvärvsstrategi.

Stockholm, onsdagen den 7 november 2007
Stefan Ström
Vd och koncernchef, Nocom AB (publ)
Koncernen: Renodlingen av koncernen avslutad – avsevärt förbättrad intjäningsförmåga

Omsättningen i kvarvarande verksamheter ökade med drygt nio procent och uppgick till 377,6 (345,0) MSEK under årets första nio månader, varav 121,9 (112,1) MSEK under det tredje kvartalet. I september avyttrades Nocom Security, som svarat för största delen av omsättningen inom distributionsverksamheten, och Network Innovation. Avyttringarna innebär att koncernens omsättning minskar med 162 MSEK sedan årets början, varav cirka 39 MSEK under det tredje kvartalet.

Genom avyttringarna avslutas förändringen av Distributionsverksamheten, och verksamhetsområdets andel av koncernens omsättning minskar därmed till cirka 10 procent. Förändringsarbetet har pågått under hela året, vilket påverkat såväl omsättning som resultat. De avyttrade verksamheterna har haft en negativ resultatutveckling under året jämfört med tidigare år. De kvarvarande verksamheterna växer däremot med cirka nio procent såväl under niomånadersperioden som under det tredje kvartalet.

Resultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar ökade under det tredje kvartalet. Resultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 44,1 (41,6) MSEK för årets första nio månader, varav 14,2 (13,5) MSEK under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 (11,2) procent för årets första nio månader och 10,9 (11,2) procent under det tredje kvartalet.
Lönsamheten är fortsatt stark inom dotterbolagen IAR Systems, Northern och Deltaco. Även kvarvarande verksamheter inom distribution, Nocom Software och Nocom Drift, utvecklades väl och renodlingen har inneburit att verksamhetsområdet visade stärkt lönsamhet, med en rörelsemarginal på 18 procent för årets första nio månader. Genom avyttringen av de två
förlustverksamheterna har Nocom därmed avsevärt förbättrat sin framtida intjäningsförmåga.

Koncernens investeringar i försäljnings- och marknadsresurser belastade resultatet under årets första nio månader med cirka 15 MSEK, varav 5 MSEK under det tredje kvartalet.

Föregående års niomånadersresultat påverkades positivt av två poster av engångskaraktär om totalt 3 MSEK. Dels med 2 MSEK genom försäljningen av aktieinnehavet i ContactorArete under det första kvartalet, dels med 1 MSEK genom att en tilläggsköpeskilling avseende avyttringen av Arete och Arete Datastöd utföll under det andra kvartalet 2006.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 (42,3) MSEK för årets första nio månader, varav 14,8 (16,9) MSEK under det tredje kvartalet. Under det tredje kvartalet genomförde Nocom återköp av 514.000 egna aktier för en sammanlagd köpeskilling om 2,9 MSEK. Niomånadersperiodens totala återköp av aktier uppgår därmed till 953.000 B-aktier till en sammanlagd köpeskilling om 5,8 MSEK. Tillsammans med årets utdelning till aktieägarna om
totalt 35,1 MSEK belastar detta periodens kassaflöde och nettokassan med totalt 41 MSEK. Den 30 september uppgick nettokassan till 19,5 (58,6) MSEK. Under det fjärde kvartalet kommer fordringar på avyttrade bolag att regleras,
vilket stärker nettokassan med cirka 21 MSEK.

Soliditeten stärktes ytterligare under perioden och uppgick till 83 (72) procent den 30 september 2007.

Framtidsutsikter
Nocom bedömer att en fortsatt positiv konjunktur inom IT-investeringar skall ge koncernen en stark marknadsposition och möjligheter till fortsatt positiv utveckling. Koncernens långsiktiga mål är att växa snabbare än IT-marknaden generellt. Det skall ske genom ökade investeringar i försäljningsresurser, produktutveckling och en global närvaro.

Nocom har under året genomgått stora förändringar, som inneburit en sektorförflyttning från distribution av tredjepartsprodukter till försäljning av egna produkter. Som ett led i denna process avyttrades två distributionsbolag under det tredje kvartalet. Genom avyttringarna har
distributionsverksamhetens andel av koncernens omsättning sjunkit från drygt 40 till cirka 10 procent, samtidigt som lönsamheten har förbättrats i kvarvarande verksamheter. Nocoms starka resultat, renodling och strategiska fokus skapar möjligheter att även utvärdera förvärvsrelaterad
tillväxt, fortsatta investeringar och kontinuitet i återköp av egna aktier.

Koncernens finansiella fokus är en fortsatt stabil långsiktig lönsamhet med en rörelsemarginal på minst 12 procent över en konjunkturcykel Fjärde kvartalet är säsongsmässigt företagets starkaste, vilket gör att en bedömning för helåret är positiv.