Nocoms delårsrapport för perioden januari-mars 2005: Förvärv och integration av TurnIT och IAR Systems genomförda – renodling och stark finansiell ställning ger god lönsamhets- och tillväxtpotential i det nya Nocom.

Omsättningen uppgick till 60,5 MSEK, en ökning med 9 MSEK jämfört med första kvartalet 2004. Den tillväxt på 17 procent som redovisas i första kvartalet är ett direkt resultat av förvärvet av TurnIT och IAR Systems som konsoliderades den 22 mars. Som väntat inleddes året dock resultatmässigt svagare än 2004, med ett resultat efter finansiella poster på -3,1 MSEK, att jämföra med 4,7 MSEK motsvarande period förra året. Skälet till detta är minskad programvaruförsäljning i Nocom Sverige. Resultatet påverkas också av att en större affär inom IT-säkerhetsområdet har skjutits från första till andra kvartalet. Under de kommande kvartalen kommer de förvärvade bolagen att få ett helt annat genomslag i Nocoms resultat och omsättning. En renodling har skett bland de förvärvade TurnIT-bolagen och huvuddelen av Aretes verksamhet har avyttrats under maj månad. Emission av aktier i Nocom och TurnIT har stärkt koncernens likvida ställning under 2005 med cirka 46 MSEK. Därutöver kommer försäljningarna av Aretebolagen att generera ytterligare 24 MSEK i likvida medel under andra kvartalet. - Det är mycket glädjande att vi på kort tid kommit så långt med förvärv, integration och renodling. Vi kan nu med full kraft gå in i det nya Nocom och utveckla verksamheterna, säger Stefan Skarin, vd i Nocom. - Vi ser god lönsamhets- och tillväxtpotential i den nya Nocomkoncernens bolag. Distributionsföretagen från TurnIT samt IAR Systems har haft en positiv inledning på året. Vår starka likvida ställning ger dessutom både trygghet och handlingsfrihet. Utdrag ur rapporten: * Omsättningen uppgick till 60,5 (51,5) MSEK. * Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,1 (4,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (3,4) MSEK. * Eget kapital uppgick till 327,5 (26,4) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 3,82 (0,94) SEK. * De ursprungliga beräkningarna pekade på årliga kostnadsbesparingar på 12-15 MSEK, men redan nu har koncernen identifierat besparingar på 20,1 MSEK på årsbasis: - Moderbolag och koncernledning 7,3 MSEK - Styrelse, börsnoteringar, IR/PR etc 6,1 MSEK - Kreditkostnader 3,0 MSEK - Övrigt, bland annat samlokalisering av verksamheter 3,7 MSEK * Periodens positiva kassaflöde på 47,4 (-5,4) MSEK härrör sig från investerings- och finansieringsverksamheten i samband med förvärven av TurnIT och IAR Systems. * Emissioner i Nocom och TurnIT samt avyttring av verksamheter innebär ett likviditetstillskott på cirka 70 MSEK. Teckningsoptioner kan generera ytterligare cirka 38 MSEK i juli.