Tillväxt och stark lönsamhet i koncernens egna produkter ­- Fortsatta investeringar för att möta ökad efterfrågan

Nocom delårsrapport januari- mars 2007

Koncernens erbjudande av egna produkter ökar till mer än 50 procent av omsättningen efter Deltacos framgångar i förändringen från distributör till leverantör av produkter under eget varumärke. Investeringarna av marknads- och försäljningsresurser samt utveckling av produkterbjudandet ökar inom både Deltaco, IAR Systems och Northern. För att bli tydligare i utveckling och potential med egna produkter redovisas dessa utan tillhörighet till verksamhetsområde.

Deltaco växer under första kvartalet med 17 procent och 11 procents resultatmarginal före avskrivningar av immateriella tillgångar. Deltaco har det senaste året med strategisk fokus och ökad investeringstakt utökat sitt produkterbjudande och kommer under 2007 lansera 1000 produkter under eget varumärke. Detta skapar ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxtpotential med god lönsamhet.

IAR Systems försäljning av programvaror för mobila tillämpningar som baseras på ARM-teknologin fortsätter vara stark och har under första kvartalet rekryterat säljare i USA, Japan, Kina och Norden. Northern gör stora investeringar i marknadsföringsaktiviteter och etablerar en internationell försäljningsorganisation för att möta den ökade efterfrågan.

Verksamhetsområde Distribution har genomgått störst förändringar under kvartalet. Nocom Securitys hårt konkurrensutsatta och prispressade volymdistribution har avbrutits. Verksamheten i Finland och Baltikum, med stor andel volymrelaterad försäljning, läggs ner från och med 1 maj 2007. Produktportföljen i övriga länder byts ut mot avancerade IT-säkerhetslösningar där teknisk kompetens ger större konkurrenskraft.

– Vi ökar investeringarna inom de områden där vi äger produkter för att möta nya marknadsmöjligheter och den ökade efterfrågan, säger Stefan Ström, vd och koncernchef Nocom.
– Vi fortsätter att implementera vår strategi att förändra företagets inriktning mot en högre andel produktägande för större tillväxt- och lönsamhetspotential.

Utdrag ur delårsrapporten:
• Omsättningen uppgick till 203,3 (205,8) MSEK
• Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 13,1 (15,8) MSEK
• Resultatmarginalen EBITA uppgick till 6,4 (7,7) procent
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,6 (17,9) MSEK
• Eget kapital uppgick till 601,6 (460,1) MSEK den 31 mars 2007
• Eget kapital per aktie uppgick till 5,15 (4,61) SEK den 31 mars 2007
• Nettokassan uppgick till 78,0 MSEK den 31 mars 2007