Utdrag ur Bokslutskommuniké januari-december 2002

Utdrag ur Bokslutskommuniké januari - december 2002 baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) organisationsnummer 556400-7200 Fjärde kvartalet 2002 ·Det fjärde kvartalet var Nocoms resultatmässigt starkaste kvartal på fem år. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,0 (-17,0) MSEK. ·Omsättningen uppgick till 39,9 (79,1) MSEK. ·Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,8 (-67,8) MSEK ·Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 3,9 (10,1) MSEK, trots att det belastats med 7,6 MSEK hänförligt till åtgärdsprogrammet År 2002 ·Omsättningen uppgick till 150,8 (280,4) MSEK ·Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till - 39,3 (-75,8) MSEK ·Resultat efter finansiella poster uppgick till - 87,1 (-187,9) MSEK, varav engångskostnader cirka 38 MSEK enligt följande: - Nedskrivning av goodwill 19,1 MSEK - Åtgärdsprogram 19,0 MSEK ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,4 (-41,4) MSEK ·Ett omfattande åtgärdsprogram med såväl verksamhetsförändringar som personalneddragningar har genomförts. Den årliga besparingseffekten beräknas bli 40 MSEK ·I september utsågs Christer Magnusson till ny styrelseordförande Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning. Uppsala, torsdagen den 13 februari 2003 Nocom AB (publ) Stefan Skarin, verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00910/wkr0002.pdf Hela kommunikén