Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, fredagen den 29 juni 2012

Medarbetare har utnyttjat teckningsoptioner TO4B 2011/2014. Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ).

Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har nu utnyttjats för att teckna 1 000 nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ). Därefter finns 1 016 000 outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare. Teckning kan ske fram till och med den 18 juni 2014. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 34,30 kronor.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 116 895 614 kronor fördelat på 11 689 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 11 589 561 B-aktier.