Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Uppsala, måndagen den 30 december 2013

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

I december 2013 har 620 000 optioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier.

Därefter finns 361 000 outnyttjade teckningsoptioner utgivna till medarbetare. Teckning kan ske fram till och med den 18 juni 2014. Teckningskursen för optionerna är fastställd till 34,30 kronor.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 123 445 614 kronor fördelat på 12 344 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 12 244 561 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 13 244 561.