Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 för Nocom AB (publ) * Omsättningen ökade med 37 procent till 144,0 (105,4) MSEK * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till - 45,4 (-17,5) MSEK * Resultat före skatt uppgick till - 92,0 (- 24,2) MSEK * Engångskostnader belastar resultatet med cirka 42 MSEK (-), varav cirka 12 MSEK inom rörelseresultatet * Nedskrivning av goodwill, avseende dotterbolaget Hera AB, belastar resultatet med 20,8 MSEK * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 18,3 (1,5) MSEK * Tillgängliga likvida medel uppgick till 75,6 MSEK den 30 juni 2001 Vd-byte i juni Stefan Skarin, vice vd i Nocom AB samt vd i Nocom Communications, tillträdde den 11 juni posten som verkställande direktör i Nocom. Omstrukturering av företaget påverkade resultatet negativt Omstruktureringen av företaget från programvarudistributör till en bredare IT-leverantör har tagit längre tid än beräknat. Synergier av förvärv och resultatutveckling från investeringar har försenats, bland annat på grund av marknadsläget. Positionering av företaget mot IT-lösningar Nocom kommer att renodla sin kompetens mot kärnverksamheten inom IT- lösningar. Positiv utveckling för Tradevision Genom ett antal betydelsefulla ordrar, samarbeten och produktlanseringar har Tradevision fortsatt sin starka utveckling. Under året har bolaget etablerat sig i Norge, Finland, Tyskland och USA. Viktiga affärer under andra kvartalet § Utfors - ramavtal avseende konsulttjänster inom bland annat strategi, projektledning och systemutveckling § Torget - en utvidgning av tidigare samarbete, främst inom Content Management (innehållshantering) § Ett större avtal, avseende värddatoråtkomst, tecknades i juni. Ordern är värd cirka 3,5 MSEK. § Birka Energi - ett avtal värt 3,2 MSEK, avseende dokumenthantering Vd:s kommentar Tendensen i marknaden generellt har varit avvaktande, präglad av en tydlig försiktighet inom IT-investeringar. Att Nocom trots detta kan visa tillväxt, 37 procent under första halvåret 2001, beror dels på de ökande transaktionsbaserade intäkterna i Tradevision, dels på den stabila kundbas företaget har efter sina 16 års verksamhet, vilket främst resulterat i ökade programvaruintäkter med relaterade tjänster. Företaget lanserade i juni Nocom e-channel center, som med sitt erbjudande är väl positionerat för att skapa en bas för fortsatt tillväxt. Omstrukturering av företaget påverkade företagets resultat negativt Omstruktureringen av företaget från programvarudistributör till en bredare IT-leverantör har tagit längre tid än beräknat. På grund av den förändrade marknadssituationen har synergier av förvärv och resultatutveckling från investeringar försenats. Arbetet innebär en omstrukturering av försäljningsresurser, uppbyggnad av kompetens samt integration av verksamhetsgrenarna konsultverksamhet, programvaror och övriga tjänster. Omställningen har skapat ökade kostnader inom administration, en kortsiktig nedgång i förädlingsvärdet inom säljkåren och lägre beläggningsgrad inom konsultverksamheten och driftverksamheten. Positionering av företaget mot IT-lösningar Nocom kommer att renodla sin kompetens mot kärnverksamheten inom IT- lösningar. Företaget har under ett par år satsat på att bredda och fördjupa kompetensen. Nu förtydligas och renodlas erbjudandet för att snabbare skapa lönsamhet i företaget. Detta sker i ett antal steg under de närmaste två till tre kvartalen. Renodlingen av företaget kommer även att innebära en rad kostnadsminskningar inom infrastruktur samt, genom ökad effektivitet, inom administration och försäljning. Satsningar kommer att göras inom marknadsföring och försäljning. Företaget ser inga ytterligare behov av förvärv eller investeringsbehov i kärnverksamheten. Positiv utveckling för Tradevision Genom ett antal betydelsefulla ordrar, samarbeten, produktlanseringar och internationella etableringar har Tradevision fortsatt sin starka utveckling. Utsikter för andra halvåret 1) Genom den målinriktade uppbyggnaden av tjänsteverksamheten är Nocom idag väl positionerat på marknaden. Framtidsutsikterna bedöms vara goda, men är beroende av marknadens fortsatta utveckling, vilken i dagsläget är svårbedömd. Företaget beräknar att nå lönsamhet före goodwill under de närmaste två - tre kvartalen, beroende på effekten av ompositioneringen av företaget och renodlingen av verksamheten. Tradevision kommer även under andra halvåret att investera i marknads- och produktutveckling. Nocom ser inga ytterligare finansieringsbehov med nuvarande planer. 1) Tidigare prognos om lönsamhet före avskrivningar av goodwill under fjärde kvartalet 2001 är därmed delvis ändrad. Nocom januari - juni 2001 Omsättning och resultat Totala omsättningen ökade med 37 (34) procent under årets första sex månader. Nocom Communications ökade omsättningen med 13 (34) procent. Affärsområdet Nocom Travelutions, som påbörjade sin verksamhet under första kvartalet 2000, omsatte 5,3 (0,4) MSEK. Tradevision tillkom i augusti 2000, varför jämförelse saknas. Andelen kontrakts- och transaktionsbaserade intäkter uppgick till 69,7 MSEK (38,8 MSEK) vilket motsvarar 48 (37) procent av den totala omsättningen. Omsättning per 2001 2000 2001 2000 2000 affärsområde MSEK Jan- Jan- Apr- Apr- Helår Jun Jun Jun Jun Nocom 118,2 105,3 59,9 57,3 215,7 Communications 1) Nocom Travelutions 5,3 0,4 2,8 0,4 2,4 Tradevision 24,0 - 11,4 - 15,8 Avgår koncernintern -3,5 -0,3 -2,4 -0,3 -1,7 omsättning Summa 144,0 105,4 71,7 57,4 232,2 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Tillväxten under första halvåret hänför sig främst till tjänsteverksamheten och konsultverksamheten, som ökade med 66 respektive 39 procent, medan programvaruverksamheten i princip var oförändrad. Trenden att tillväxten är hänförlig till tjänsteverksamheten är än mer tydlig i det andra kvartalet. Omsättning per 2001 2000 2001 2000 2000 verksamhet MSEK Jan- Jan- Apr- Apr- Helår Jun Jun Jun Jun Programvaror 39,5 37,8 20,0 21,4 80,0 Konsult 30,8 22,1 14,0 15,1 53,2 Tjänst 1) 77,2 45,8 40,1 21,2 100,7 Avgår koncernintern -3,5 -0,3 -2,4 -0,3 -1,7 omsättning Summa 144,0 105,4 71,7 57,4 232,2 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Resultatet före avskrivningar belastas med engångskostnader för omstrukturering med cirka 12 (-) MSEK, varav 6 MSEK avser andra kvartalet. I resultatet från finansiella investeringar ingår nedskrivningen av Pharma Interactive CGS AB med 7,0 MSEK som gjordes redan per 2001-03-31. Dotterbolaget Hera hade under våren minskad beläggning hos några av de större kunderna till följd av att de blivit uppköpta eller omorganiserats. En ändrad bedömning av branschens lönsamhet har inneburit en nedgång i värdet på företag inom industriell marknadskommunikation. Styrelsen har i en samlad bedömning av ovanstående beslutat att skriva ned goodwill avseende Hera till 10,0 MSEK, vilket belastar resultatet med 20,8 MSEK. Rörelseresultat respektive resultat 2001 2000 2001 2000 2000 före skatt MSEK Jan- Jan- Apr- Apr- Helår Jun Jun Jun Jun Nocom Communications -33,9 -15,9 -18,6 -13,1 -31,0 1) Nocom Travelutions -2,3 -1,6 -1,0 -1,0 -5,8 Tradevision -7,5 - -6,7 - -8,8 Andelar i -1,7 - -0,9 - -0,3 intresseföretags resultat Rörelseresultat före -45,4 -17,5 -27,2 -14,1 -45,9 avskrivningar Avskrivningar -12,4 -6,2 -7,2 -3,0 -15,3 materiella tillgångar Avskrivningar -7,6 -2,6 -4,3 -1,8 -8,1 immateriella tillgångar Nedskrivningar -20,8 - -20,8 - - immateriella tillgångar Resultat från -5,8 2,1 0,8 1,6 4,4 finansiella investeringar Resultat före skatt -92,0 -24,2 -58,7 -17,3 -64,9 1) Jämförelsesiffrorna är justerade till följd av ändrade redovisningsprinciper Nocom Communications Nocom Communications totala omsättning för första halvåret var 118,2 (105,3) MSEK, fördelat på programvaror med 39,5 (37,8) MSEK, konsulttjänster 25,5 (21,7) MSEK och övriga tjänster 53,2 (45,8) MSEK. Tillväxten sker främst inom de två tjänsteverksamheterna, vilket väl korresponderar med den pågående anpassningen av verksamheten. Den pågående omstruktureringen av försäljningsresurserna har påverkat programvaruverksamheten negativt. Dock redovisas en stark tillväxt av pågående, icke avslutade, affärer. Andelen programvaror med relativt lägre marginal har ökat under första halvåret 2001 jämfört med motsvarande period föregående år, vilket påverkat lönsamheten. Minskad efterfrågan för IT-konsulter har påverkat beläggningsgraden i konsultverksamheten som helhet och försämrat resultatet. Den minskade efterfrågan har dock inte påverkat så kallade Content Management-lösningar (innehållshantering), som istället uppvisar en ökad efterfrågan. Under perioden har Nocom Communications träffat ett antal ramavtal med större kunder avseende konsulttjänster, vilket ger förutsättningar för högre beläggning och förbättrad lönsamhet under andra halvåret. Inom tjänsteverksamheten har försäljningen av programserviceavtal utvecklats väl med god lönsamhet. Flytt i juni till det nyöppnade e- channel center har dock påverkat resultatet negativt, både i form av lägre beläggning och temporärt ökade kostnader. Med e- channel center finns kapacitet att med marginella merkostnader mångdubbla volymen av affärskritisk hosting och Application Service Provisioning, ASP. Nocom Travelutions Årets första hälft har varit inriktad på att bredda erbjudandet till reseindustrin. Med förvärvet av Aerohosting AB, ett managementkonsultföretag inriktat mot resebranschen, har verksamhets- kompetensen avsevärt förstärkts. Resultatet har bland annat varit nya strategiska uppdrag med Arlanda Express och Rikstrafiken. Tradevision Tradevisions omsättning är transaktionsbaserad, till följd av att företagets tjänster erbjuds i så kallad ASP-form. Under perioden har order från ett flertal strategiska kunder tillkommit. Till följd av en felaktig periodisering per 31 mars 2001 är den redovisade omsättningen för årets andra kvartal lägre än årets första. I realiteteten ökar omsättningen kontinuerligt och förväntas göra så även kommande kvartal. Tradevision expanderar internationellt och har idag kunder i över 50 länder. För att säkra fortsatt uthållig expansion har organisationen förstärkts på flera sätt, bland annat genom nya säljkontor i Norge, Finland, Tyskland och USA. Dessa åtgärder belastar kortsiktigt resultatet. Under perioden har också vidareutveckling skett av Tradevisions programvarulösning. Dessa utvecklingsinsatser, som i allt väsentligt är kundorderstyrda, uppgick till 11,4 MSEK netto och har aktiveras i balansräkningen. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick till 63 (73) procent. Tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick 2001-06-30 till 75,6 MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 14,0 (20,0) MSEK och avser i sin helhet finansiell leasing. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret till -18,3 (1,5) MSEK och för andra kvartalet -17,3 (-8,4) MSEK. Kassaflödet har under första halvåret påverkats positivt av en förbättring av rörelsekapitalet med 23,8 (11,8) MSEK. Kassaflödet har även belastats med investeringar, som totalt uppgick till 46,2 (23,2) MSEK för halvåret respektive 12,6 (17,6) MSEK för andra kvartalet. Investeringar Under första halvåret har investeringar gjorts för 53,0 (74,9) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till netto 14,9 (16,5) MSEK. Övriga investeringar avser i huvudsak utestående minoritetsandel (30 procent) i Nocom Travelutions AB (tidigare Nocom Mobile Commerce Solutions AB), samtliga aktier i Aerohosting AB och utveckling av Tradevisions programvara. Under andra kvartalet uppgick investeringarna till 12,1 MSEK och avser huvudsakligen materiella anläggningstillgångar, 5,8 MSEK, samt Tradevisions mjukvara, 5,5 MSEK. För återstoden av 2001 kommer investeringstakten att ytterligare sänkas. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 221 (198) fördelade på Communications 182 (190), Tradevision 26 (-) och Travelutions 9 (4). Koncernfunktioner omfattar 4 (4) tjänster. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 27,9 (11,7) MSEK. Resultat efter finansnetto blev -48,9 (-24,2) MSEK. Investeringar uppgick till 3,0 (1,8) MSEK. Tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit, uppgick 2001-06-30 till 35,8 (220,0) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 63 (45). Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan januari 1999 noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Aktiekursen har under januari - juni 2001 varierat mellan 3,12 SEK som lägst och 12,00 SEK som högst. Kursen den 30 juni 2001 var 4,70 SEK . Nocoms börsvärde uppgick 2001-06-30 till 133 MSEK. Förändring av antal A-aktier B-aktier Totalt aktier januari-juni 2001 Antal aktier 2000-12-31 3.718.130 22.933.250 26.651.380 Inlösta 27.500 27.500 teckningsoptioner Riktad nyemission, 609.624 609.624 Förvärv av Cyberink Riktad nyemission, 1.000.000 1.000.000 Förvärv av Aerohosting Antal aktier 2001-06-30 3.718.130 24.570.374 28.288.504 Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari- 25 oktober 2001 september 2001 Uppsala den 17 augusti 2001 Styrelsen Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala den 17 augusti 2001 Ingvar Pramhäll Leonard Daun Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin, vd, 0708 - 65 10 05 Lars Åkerblom, finansdirektör, 0708 - 65 53 09 Nocom AB (publ), organisationsnummer 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00090/bit0002.pdf