Delårsrapport januari-juni 2005: Nocom AB (publ)

(Utdrag) Andra kvartalet 2005 • Omsättningen uppgick till 176,7 (49,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (3,1) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 (3,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 7,2 (2,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,08 (0,07) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 (-1,8) MSEK. • Tillgängliga likvida medel uppgick till 108,2 (24,1) MSEK den 30 juni. • Eget kapital uppgick till 392,8 (45,4) MSEK den 30 juni. Eget kapital per aktie uppgick till 3,97 (1,42) SEK den 30 juni. • Under det andra kvartalet har koncernen tillförts totalt 77,5 MSEK i likvida medel genom nyemissioner i Nocom och försäljning av huvuddelen av Arete samt genom att nya TurnIT-aktier tecknades då optionsprogrammet i TurnIT löpte ut i maj. • IAR Systems avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista den 25 april. • TurnIT avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista den 27 maj. • Årliga kostnadsbesparingar på drygt 20 MSEK har identifierats i den nya koncernen. Dessa kommer att få genomslag på resultatet under det andra halvåret. • Arete AB och Arete Datastöd AB avyttrades i juni till Contactor Data. • Verksamheten i Arete Affärssystem AB avyttrades i juni till CIBER Sweden. Första halvåret 2005 • Omsättningen uppgick till 237,2 (101,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (7,8) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 (7,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 (5,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,06 (0,19) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 (-7,0) MSEK. • Kapitaltillskott genom nyemissioner och avyttringar uppgick till totalt 106,3 MSEK under perioden • O-listenoterade TurnIT och IAR Systems förvärvades. Bolagen konsoliderades från den 22 mars. Händelser efter rapportperiodens utgång • Nocom Networks förvärvade UNC Systems i början av juli. UNC Systems levererar innehållstjänster för webbportaler och verktyg för elektronisk kommunikation. • Nocom Distributions danska dotterbolag Tempest förvärvade IT-säkerhetsdistributören Mtrust i augusti.

Vd har ordet Första halvåret 2005 har präglats av förvärven av TurnIT och IAR Systems. Det har varit en intensiv och krävande process, och vi har redan kommit långt i integrationen av bolagen och flera strategiska förändringar av verksamheterna har genomförts. Vi ser en tydlig positiv resultatutveckling med ett rörelseresultat i det andra kvartalet på 8,8 miljoner kronor. Den nya koncernens stärkta finansiella ställning ger dessutom en stabil grund för fortsatt tillväxt. Tempo och handlingskraft har präglat integrations- och förändringsprocessen under årets andra kvartal. Vår utvärdering av den nya koncernens bolag ledde bland annat till att vi valde att avyttra merparten av det tidigare TurnIT-bolaget Arete - ett viktigt steg för att uppnå en lönsam sammansättning av verksamheter i koncernen. Affärsrisker och tvister i de förvärvade bolagen har analyserats, åtgärder för betydande kostnadsbesparingar har genomförts och nyemissioner har stärkt koncernens finansiella ställning. Många av åtgärderna genomfördes sent i kvartalet, vilket gör att kostnadsbesparingarna kommer att få genomslag i resultatet först under andra halvåret. Inom distributionsverksamheten, som är koncernens omsättnings- och resultatmässigt största, redovisade samtliga dotterbolag lönsamhet och tillväxt i det andra kvartalet. Nocom Distribution som hade en svag inledning på året ökade sin försäljning under andra kvartalet och är nu åter lönsamt. En marknadsanpassning av den svenska organisationen har skett för att möta den ökade konkurrensen. Investeringar i sälj- och teknikkompetens har gjorts på övriga nordiska marknader och i Baltikum. Samtliga dotterbolag inom distributionsverksamheten kommer att fortsätta investera för att skapa ytterligare expansions- och affärsmöjligheter. Än mer positiv har utvecklingen inom programvaruverksamheten varit. IAR Systems, enda bolag inom detta verksamhetsområde, har utvecklats mycket starkt jämfört med föregående år. Detta är främst ett resultat av företagets tidigare renodling av verksamheten med en minskad inriktning på konsulttjänster. Tillsammans med en målmedveten försäljningssatsning på programvaror har detta gett kraftigt ökad lönsamhet och omsättning med ett flertal betydande order. Tjänsteverksamheten påverkas negativt av den hårda konkurrensen och prispressen på marknaden för drift/hosting. Det är också inom detta verksamhetsområde som de mest kraftfulla åtgärderna satts in under kvartalet, bland annat Nocom Drifts investering i ytterligare försäljningsresurser, samlokaliseringen av Nocom Drift och Nocom Networks (tidigare Arete Internet) samt avyttringen av större delen av Arete. Denna avyttring var ett naturligt steg för att minska den totala riskexponeringen i koncernen, samtidigt som försäljningen stärkt vår finansiella ställning. I början av juli kompletterade Nocom Networks sitt erbjudande genom förvärv av UNC Systems. Samtliga åtgärder väntas få genomslag under det andra halvåret och ambitionen är fortsatt att tjänsteverksamheten skall vara lönsam redan i slutet av året. Finansiellt står den nya koncernen stark. Genom årets nyemissioner och försäljningen av Arete har Nocom tillförts cirka 106 miljoner kronor i likvida medel. Det har skapat handlingsutrymme och stabilitet, trots den ökade kreditbelastning som förvärvet av TurnIT inneburit. Koncernens refinansiering är nu genomförd och betydande amorteringar av räntebärande skulder har skett under våren. Vi möter årets andra halvår med tillförsikt. Förvärven av TurnIT och IAR Systems är i hamn och integrationsarbetet är i stort sett avslutat. Vi kan nu rikta blicken framåt och fokusera på att utveckla koncernens olika företag. Vårt mål ligger fast - att nå lönsamhet och tillväxt som bygger på varje verksamhets särart och affärsmässiga styrka. Det tredje kvartalet är säsongmässigt svagt. Detta till trots räknar vi med en fortsatt positiv utveckling för koncernen under resten av året, främst under det fjärde kvartalet. Med det andra kvartalets positiva resultatutveckling och vår finansiella stabilitet i ryggen är förutsättningarna mycket goda. Stefan Skarin Verkställande direktör Nocom AB (publ Omsättning Omsättningen det första halvåret 2005 uppgick till 237,2 (101,3) MSEK, varav 176,7 (49,8) MSEK i andra kvartalet. Ökningen är i huvudsak en följd av förvärven av TurnIT och IAR Systems i mars 2005, vilka har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärven av TurnIT och IAR Systems hade skett per den 1 januari 2005 skulle koncernens nettoomsättning uppgått till 324,6 MSEK. I nettoomsättningen inräknas ej Arete AB och Arete Datastöd AB samt verksamheten i Arete Affärssystem AB som avyttrades under det andra kvartalet 2005. Distribution I verksamhetsområdet Distribution ingår TurnIT-bolagen SweDeltaco och Network Innovation samt Nocom Distribution. Verksamhetsområdet omfattar distribution av IT-produkter via återförsäljare och partner i Norden och Baltikum. Omsättningen under första halvåret uppgick till 189,5 (92,0) MSEK, varav 136,4 (45,4) MSEK i andra kvartalet. Ökningen är till stor del en följd av förvärven av TurnIT-bolagen SweDeltaco och Network Innovation, vilka har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Därtill fick Nocom Distribution en order inom IT-säkerhetsområdet värd 23,5 MSEK. Om förvärvet av TurnIT hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets nettoomsättning uppgått till 252,0 MSEK. Försäljningen i Nocom Distribution återhämtade sig under det andra kvartalet efter ett svagt första kvartal. Försäljningen i de förvärvade bolagen var stabil under första halvåret och ligger i nivå med motsvarande period föregående år. Programvara I verksamhetsområdet Programvara ingår IAR Systems, specialiserat på programvaror för programmering av mikroprocessorer i inbyggda system. Omsättningen första halvåret uppgick till 34,7 (-) MSEK, varav 31,6 (-) MSEK i andra kvartalet. Omsättningen avser i sin helhet det förvärvade IAR Systems, som medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets nettoomsättning uppgått till 54,7 MSEK. Som ett resultat av den renodling av verksamheten IAR Systems genomförde år 2004 har programvaruintäkterna ökat kraftigt, såväl i storlek som i andel av totalomsättningen. Under inledningen av 2005 har IAR Systems försäljning utvecklats mycket positivt framförallt i USA och Asien. Under det andra kvartalet erhöll bolaget sin hittills största order från en slutanvändare, ett koreanskt telekomföretag. I juli tecknade IAR Systems ett betydande utvecklingskontrakt med en världsledande mikrochiptillverkare. Tjänster I verksamhetsområdet Tjänster ingår Nocom Drift och Nocom Networks (tidigare Arete Internet) samt sedan juli 2005 även UNC Systems. Erbjudandet omfattar tjänster inom avancerad IT-drift samt breda kommunikationslösningar. Omsättningen det första halvåret uppgick till 13,0 (9,3) MSEK, varav 8,7 (4,4) MSEK i andra kvartalet. Ökningen är en följd av förvärvet av Nocom Networks (tidigare Arete Internet), som medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets nettoomsättning uppgått till 17,9 MSEK. I juli förvärvade Nocom Networks UNC Systems, som levererar innehållstjänster för webbportaler och verktyg för elektronisk kommunikation. Rörelseresultat Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 5,8 (7,8) MSEK, varav 8,8 (3,1) MSEK i andra kvartalet. Förvärvade bolag har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle koncernens rörelseresultat uppgått till 2,2 MSEK. I juni avyttrades Arete AB och Arete Datastöd AB till IT-konsultbolaget Contactor Data. Köpeskillingen uppgick till 26,8 MSEK. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling tillkomma under år 2006 och 2007. Mot bakgrund av att de avyttrade tillgångarna klassificerades som ”Tillgångar avsedda för försäljning” och därför i förvärvsanalysen värderades till det bedömda nettoförsäljningsvärdet uppstår ingen resultateffekt i koncernen i samband med försäljningen. Vid en förändrad bedömning av nivån på tilläggsköpeskillingen under det första året efter Nocoms förvärv av TurnIT kan den ursprungliga förvärvsanalysen komma att justeras. Därmed uppstår ingen resultateffekt. Transaktionen gav en likviditetsförstärkning om 23,8 MSEK. I juni avyttrades även verksamheten i Arete Affärssystem AB till IT-konsultbolaget CIBER Sweden. Avyttringen skedde genom en inkråmsöverlåtelse med en möjlig tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen. I maj månad nåddes en förlikning i en tidigare TurnIT-tvist innebärande att TurnIT belastades med -7,5 MSEK. I den preliminära förvärvsbalansen var denna förpliktelse upptagen till -9,0 MSEK. Den positiva mellanskillnaden på +1,5 MSEK får inte någon resultateffekt. Denna justering påverkar istället den preliminära förvärvsbalansen och minskar därmed redovisad goodwill i motsvarande omfattning. Kassaflödet från den löpande verksamheten har belastats med 7,5 MSEK i andra kvartalet till följd av förlikningen. Genomgången av TurnIT ledde till att koncernledningen i juni initierade ett samarbete för att driva en tidigare TurnIT-tvist. Samarbetet innebär att Nocom erhåller 5,0 MSEK samt att Nocom tillsammans med sin samarbetspartner får en större handlingsfrihet i den fortsatta hanteringen av tvisten, som rör en gemensam tredje part. Inga kostnader bedöms uppkomma i denna tvist framöver. Överenskommelsen bedöms i sin helhet härröra sig från aktiviteter efter Nocoms förvärv av TurnIT och därmed skall den preliminära förvärvsbalansen inte justeras. Posten ingår nedan i verksamhetsområdet ”Centralt” och påverkar likviditeten positivt med 5 MSEK under tredje kvartalet. De tidigare kommunicerade kostnadsbesparingarna har inte fått fullt genomslag under andra kvartalet. Skälet till detta är att avnoteringen av TurnIT och IAR Systems samt refinansieringen av den nya koncernen skedde sent i kvartalet. Distribution Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 4,9 (11,4) MSEK, varav 4,9 (5,5) i andra kvartalet. Förvärvade bolag har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets rörelseresultat uppgått till 12,2 MSEK. Under årets första kvartal påverkades rörelseresultatet i Nocom Distribution negativt genom investeringar i den nordiska försäljningsorganisationen i kombination med en svagare programvaruförsäljning i Sverige. Under det andra kvartalet återhämtade sig programvaruförsäljningen i Sverige. Tillsammans med de marknadsanpassningar som genomfördes i maj innebar detta att rörelseresultatet i Nocom Distribution förbättrades och lönsamhet uppnåddes. Investeringarna i den nordiska försäljningsorganisationen är långsiktiga och förväntas ge positiv resultateffekt i slutet av året. Lönsamheten i de förvärvade TurnIT-bolagen, SweDeltaco och Network Innovation var stabil och god i såväl första som andra kvartalet. Programvara Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 3,9 (-) MSEK, varav 3,6 (-) MSEK i det andra kvartalet. Rörelseresultatet avser i sin helhet förvärvade IAR Systems, som medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets rörelseresultat uppgått till -0,4 MSEK, på grund av att kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet före den 22 mars med 1,7 MSEK Rörelseresultatet för första halvåret var betydligt bättre är än motsvarande period föregående år till följd av ökade programvaruintäkter och lägre kostnader. Tjänster Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till -2,5 (-0,2) MSEK, varav -1,3 (-0,6) MSEK i andra kvartalet. Förvärvat bolag har medräknats i resultaträkningen från den 22 mars. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle verksamhetsområdets rörelseresultat uppgått till -2,4 MSEK. Ökade kostnader för försäljning och marknadsföring i kombination med oförändrad intäktsnivå gav en negativ resultatutvecklingen i Nocom Drift under första halvåret. Rörelseresultatet i Nocom Networks (tidigare Arete Internet) var stabilt. I maj samlokaliserades Nocom Networks med Nocom Drift i Solna. Genom samlokaliseringen stärks koncernens tjänsteerbjudande samtidigt som verksamheterna kan drivas mer kostnadseffektivt. Goodwill Goodwill är hänförlig till de förvärvade verksamheternas lönsamhet samt de synergieffekter som förväntas uppstå efter koncernens förvärv av TurnIT och IAR Systems. Verkligt värde för emitterade aktier och optioner baseras på noterade aktie- respektive optionskurser. I de fall då noterat värde för optionerna ej funnits vid emissionstidpunkten har förändringen i verkligt värde på Nocomaktien, fram till den dag en marknadsnotering fanns för respektive option, legat till grund för beräkning av anskaffningsvärdet. Goodwill har under andra kvartalet ökat med 7,6 MSEK och uppgår per den 30 juni 2005 till 194,3 MSEK. Ökningen av goodwillbeloppet beror i huvudsak på justering av den preliminära förvärvsbalansen. Den förvärvsanalys som upprättats vid Nocoms förvärv av TurnIT och IAR Systems baserades på bedömningar vid förvärvstidpunkten i mars 2005. Enligt IFRS kan den preliminära förvärvsanalysen komma att justeras under en tolvmånadersperiod efter förvärvet om de bedömningar som gjordes vid förvärvstidpunkten visade sig vara felaktiga. Sådana korrigeringar av den preliminära förvärvsanalysen kan påverka den goodwill som identifierades vid förvärvet. Om nuvarande minoritet ägare i TurnIT och IAR Systems accepterar Nocoms förlängda bud kan goodwillvärdet komma att förändras. Minoritetsintressen Full anslutning till buden har inte uppnåtts och erbjudandena till TurnIT:s och IAR Systems aktieägare har förlängts. Minoritetsintressen redovisas per den 30 juni. 21,9 miljoner optioner i TurnIT utnyttjades fram till förfallodagen den 17 maj för att teckna nya aktier i TurnIT. Teckningen av dessa aktier tillförde koncernen 17,5 MSEK. Denna nyemission innebar att minoritetsintresset i TurnIT ökade under andra kvartalet. Minoritetsintresset i TurnIT uppgick till 14,9 procent av kapitalet och 19,5 procent av rösterna. Minoritetsintresset i IAR Systems uppgick till 3,2 procent. Tvångsinlösen av minoriteten i IAR Systems är påkallad. Minoritetsintressen uppgick per den 30 juni till 12,2 MSEK och redovisas i posten eget kapital. Vid den förlängda anmälningsperiodens utgång den 29 augusti 2005 uppgick minoritetsintresset till 14,6 procent av kapitalet och 19,2 procent av rösterna i TurnIT, samt till 3,0 procent av kapital och röster i IAR Systems. Styrelsen har beslutat att förlänga anmälningsperioden till den 1 november 2005. Jämförelsetal Förvärven av TurnIT och IAR Systems har medfört att den tidigare uppdelningen i de primära segmenten programvaror och tjänster, frångåtts. Merparten av Nocoms tidigare verksamhet redovisas inom verksamhetsområdet Distribution. Jämförelsetalen för 2004 har justerats för detta. Centralt redovisas kostnader för moderbolag, koncernledning och IR/PR. Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), tidigare IAS, i enlighet med EU:s förordning. Effekterna av övergången har bokförts genom justering av ingående kapital för 2004. Jämförbara siffror för 2004 har omräknats. Genom anpassningen av redovisningen till IFRS har resultatet för 2004 påverkats positivt. Jämförelsetalen har justerats för den goodwillavskrivning som skedde år 2004. Se vidare Not A där redovisningsprinciperna beskrivs utförligare. Investeringar och finansiering Investeringar i materiella anläggningstillgångar under årets sex första månader påverkades kraftigt av företagsförvärven. Investeringarna uppgick netto till 40,3 (1,5) MSEK, varav merparten avser den fastighet i vilken TurnIT-bolaget SweDeltaco bedriver sin verksamhet och som ägs av ett helägt dotterbolag till SweDeltaco. De räntebärande skulderna ökade med 93,0 MSEK genom förvärvet av TurnIT. Under årets andra kvartal har räntebärande skulder amorterats med 48,5 MSEK och uppgick per 30 juni 2005 till 47,7 (3,9) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 68 (52) procent. Förvärven av TurnIT och IAR Systems har haft en betydande inverkan på koncernens ställda säkerheter. Ställda säkerheter har ökat och uppgick till 52,2 MSEK per den 30 juni 2005. Inga förändringar har skett i redovisade ansvarsförbindelser. Kassaflöden och likvida medel Förvärven av TurnIT och IAR Systems har haft en betydande inverkan på koncernens finansiella ställning. Såväl tillgängliga likvida medel som räntebärande skulder har ökat markant. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,8 (-7,0) MSEK under första halvåret, varav -8,9 (-1,8) MSEK i andra kvartalet. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten beror dels på en förlikning i en tidigare TurnIT-tvist,-7,5 MSEK, dels på ökad kapitalbindning i lager inom distributionsverksamheten,-5,0 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 42,0 (-12,8) MSEK, varav 22,7 (-12,6) MSEK i andra kvartalet. Kassaflödet avsåg främst förvärvade likvida medel i TurnIT och IAR Systems samt kontantlikvid vid försäljning av Arete AB och Arete Datastöd AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 33,8 (16,8) MSEK, varav 2,8 (16,8) MSEK i andra kvartalet. Kassaflödet avsåg dels likvid för de aktier som emitterats under perioden, dels amorteringar av räntebärande skulder. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel i kvarvarande verksamheter till 77,7 (14,9) MSEK. I samband med refinansieringen i maj valde Nocom att minska checkräkningskrediten med 50 MSEK, vilket innebär att det vid periodens utgång fanns outnyttjade kreditlimiter om 30,5 (9,2) MSEK. Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 108,2 MSEK. Likviditetseffekten på +5,0 MSEK som uppkommit genom den överenskommelse som skett rörande en tvist i TurnIT-koncernen redovisas först i juli månad. (Mer information under ”Rörelseresultat”) Personal Antalet anställda i kvarvarande verksamheter uppgick vid periodens utgång till 244 (94). Ökningen förklaras av förvärven av TurnIT och IAR Systems i mars 2005. Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets första sex månader varierat från 3,73 (4,37) SEK som lägst till 4,79 (6,25) SEK som högst. Kursen den 30 juni var 4,52 (4,57) SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 juni 2005 till 447 (146) MSEK. I börsvärdet har inkluderats utfärdade betalda tecknade aktier (BTA). Konvertering av betalda tecknade aktier har skett i juli månad. Antalet aktieägare i Nocom uppgick den 30 juni 2005 till 18.534 (5.883). Av dessa hade 949 (297) fler än 10.000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 17 (10) procent av aktiekapitalet och 15 (8) procent av rösterna. Ägarstatistiken per 30 juni 2005 är exklusive innehavare av betalda tecknade aktier (BTA) i Nocom. Den 31 juli 2005 uppgick antalet ägare i Nocom till 19.380. Av dessa hade 1.083 fler än 10.000 aktier vardera. Nyemissioner av aktier i Nocom har genomförts under första halvåret som ett led i pågående förvärv: • 38.631.118 B-aktier har emitteras vid förvärvet av TurnIT. • 5.003.023 B-aktier har emitterats vid förvärvet av IAR Systems. • 10.905.151 B-aktier har emitterats i samband med att TurnIT:s tidigare optionsrättsinnehavare har tecknat aktier. Denna emission har tillfört koncernen cirka 28,1 MSEK efter emissionsutgifter. • 12.326.343 B-aktier har emitterats i samband med att optionsrättsinnehavare i Nocom tecknat aktier. Denna emission har tillfört koncernen cirka 37,0 MSEK. Efter genomförda nyemissioner uppgår antalet aktier i Nocom till 1.000.000 A-aktier och 97.911.159 B-aktier. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till tio röster vid bolagsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst vid bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Förutsatt fullt utnyttjande av 10.980.649 utestående optioner, kommer Nocom att tillföras ytterligare cirka 33 miljoner kronor senast den 20 december 2006. Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram förelåg per den 30 juni 2005, vilket även var fallet vid årets ingång. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0,7 (4,6) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -5,5 (-7,8) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,2) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni 2005 till 58,3 (0,6) MSEK, inklusive outnyttjade checkkrediter på 15,0 MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 3 (20). Förändringen är en följd av omorganisation. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nocom Networks förvärvade UNC Systems i början av juli. UNC Systems levererar innehållstjänster för webbportaler och verktyg för elektronisk kommunikation. I juli tecknade IAR Systems ett utvecklingskontrakt med en världsledande mikrochiptillverkare. Nocom Distributions danska dotterbolag Tempest förvärvade IT-säkerhetsdistributören Mtrust i augusti månad. Nocom Distribution har i augusti samlokaliserat verksamheten i Uppsala med IAR Systems. Samlokaliseringen innebär kostnadsbesparingar för båda företagen och möjliggör även administrativa samordningsvinster. Ordinarie bolagsstämma 28 april Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Christer Magnusson och Stefan Skarin. Nyval skedde av Trygve Angell, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Bolagets säte flyttades till Stockholm. Styrelsen erhöll förnyat bemyndigande att fatta beslut om • emissioner i syfte att erlägga vederlag i samband med de offentliga erbjudandena att förvärva TurnIT och IAR Systems • nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt • nyemission av sammanlagt högst 8.500.000 B-aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen bemyndigades att • förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. • avyttra bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv. Överlåtelse kan även ske på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Andra halvåret 2005 Efter förvärven av TurnIT och IAR Systems har arbetet varit inriktat på att genomlysa de förvärvade verksamheterna och forma den nya Nocomkoncernen. Integrationsarbetet har varit framgångsrikt och är i princip redan avslutat. Under resten av året ligger fokus därför på att utveckla koncernens dotterbolag. De kostnadsbesparingar som uppnåtts genom förvärven och integrationen av bolagen kommer att få genomslag i resultatet under andra halvåret. Det kommer att investeras inom samtliga verksamhetsområden för att tillvarata de enskilda dotterbolagens möjligheter till expansion och ökad lönsamhet. Inom distributionsverksamheten har de senaste årens marknadsutveckling med sjunkande marginaler avmattats och marginalerna stabiliserats. I Nocom Distribution står det expansiva IT-säkerhetsområdet för tillväxten och i augusti förvärvades den danska IT-säkerhetsdistributören Mtrust. Såväl SweDeltaco som Network Innovation har starka positioner på sina respektive marknader och är stabilt lönsamma. Investeringar i logistik och strategiska utökningar av företagens erbjudanden bedöms ge dessa bolag goda möjlighet att flytta fram sina positioner ytterligare. IAR Systems, programvaruverksamheten, verkar på en expansiv internationell marknad med stor potential till ytterligare tillväxt och stärkt lönsamhet. Tidigare års renodling, som medfört en minskad andel konsulttjänster i erbjudandet, har varit lyckosam och vi bedömer att företaget har goda möjligheter till ökad försäljning av programvaror i bland annat USA och Asien. Det är inom tjänsteverksamheten som de största och mest genomgripande förändringarna skett - avyttringen av huvuddelen av TurnIT-bolaget Aretes verksamhet, försäljningssatsningar inom drifterbjudandet, samlokaliseringen av Nocom Drift och Nocom Networks samt förvärvet av UNC Systems i juli. Dessa omfattande åtgärder gör att vi räknar med att även tjänsteverksamheten kommer att vara lönsam i slutet av året. Sammantaget gör detta att vi ser positivt på resten av året, och då främst det fjärde kvartalet. Nocomkoncernen är idag väl rustad att möta förändringar på marknaden. Bredden i erbjudandet minskar sårbarheten, samtidigt som den finansiella styrkan skapar handlingsutrymme och expansionsmöjligheter. De övergripande målet är alltjämt stabil och ökad lönsamhet samt tillväxt. Stockholm, onsdagen den 31 augusti 2005 Stefan Skarin Verkställande direktör Granskning Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm, onsdagen den 31 augusti 2005 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Leonard Daun, Auktoriserad revisor Lars Kylberg, Auktoriserad revisor