Delårsrapport januari-juni 2007

Stärkt resultatutveckling för andra kvartalet – investeringar i försäljnings- och marknadsresurser börjar ge effekt

• Northern redovisar kraftig tillväxt och ett starkt resultat. Försäljningen av programvaran Northern Storage Suite på de nya lagringsplattformarna NetApp och EMC har ökat under kvartalet.
• IAR Systems växer i USA och redovisar sin högsta kvartalsförsäljning någonsin av programvara inom ARM-segmentet.
• Deltacos arbete med att successivt öka försäljningen av produkter under eget varumärke fortskrider enligt plan – målet är att ha lanserat 1.000 egna produkter före årets utgång.
• Koncernens investeringar i försäljnings- och marknadsresurser belastade resultatet under första halvåret 2007 med cirka 10 MSEK
• Omsättningen uppgick till 378,4 (378,9) MSEK, varav 175,1 (173,1) MSEK i det andra kvartalet
• Resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 24,0 (26,0) MSEK, varav 10,9 (10,3) MSEK i det andra kvartalet
• Resultat efter skatt uppgick till 15,5 (15,8) MSEK, varav 6,9 (5,6) MSEK i det andra kvartalet
• Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,16) SEK, varav 0,06 (0,06) i det andra kvartalet

Vd har ordet:
”Stärkt resultatutveckling andra kvartalet – investeringar börjar ge resultat”

Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt och koncernens resultat har stärkts jämfört med andra kvartalet 2006. Flera av dotterbolagen har haft ett framgångsrikt kvartal, vilket avspeglar sig i ett förbättrat rörelseresultat, såväl för enskilda bolag som för koncernen som helhet. Den strategiska satsningen på egna produkter har varit framgångsrik. Det går bra för samtliga bolag inom denna sektor – IAR Systems, Northern och Deltaco. De står inte bara för koncernens starka resultat, utan även för tillväxt och framtida potential.

Northern fortsätter sin etablering av en internationell försäljningsorganisation. Förutom rekryteringar inom försäljning har Northern efter perioden förvärvat sin distributör i Frankrike, för att snabbare nå ut på marknaden och öka försäljningen. Under andra kvartalet har Northern erhållit sina första order på Northern Storage Suite för de nya platt-formarna NetApp och EMC. En hög andel licensintäkter med god bruttomarginal skapar stark lönsamhet för företaget

Deltaco fortsätter sin satsning på ett produktsortiment under eget varumärke. Målet är att lansera 1.000 produkter innan årets slut.
Varumärkessatsningen stärker Deltacos konkurrenskraft då varumärket blir allt viktigare vid försäljning till slutanvändare. Tillbehörsmarknaden förändras och expanderar till både detaljhandel och stormarknader.

IAR Systems försäljning av licenser inom 32-bitarsteknik fortsätter att öka och bolaget noterar sin högsta kvartalsförsäljning någonsin inom området. Det är främst ARM-tekniken som står för ökningen, men även nya produkter inom 32-bitarstekniken har lanserats under kvartalet. Rekryteringen av nya säljare har börjat ge resultat under andra kvartalet, och förväntas få ytterligare effekt under resten av året. IAR Systems utvecklingsintäkter har minskat under året, som en direkt följd av den pågående konsolideringen på marknaden.

Inom verksamhetsområde Distribution är fokus stärkt lönsamhet. Nocom Security har genomfört kraftfulla åtgärder för att minska den volymrelaterade försäljningen med låga bruttomarginaler. Bland annat har verksamheterna i Finland och Baltikum avvecklats och produktmixen förändrats. Detta har inneburit minskad försäljning i Nocom Security men ökade marginaler. Det intensiva förändringsarbetet inom Distributionsverksamheten fortsätter och bedöms vara avslutat före årsskiftet.

Året har fortsatt med hög aktivitet – investeringar i ökad global närvaro, marknadsaktiviteter och produktlanseringar. Målet är ökad långsiktig lönsamhet. Vägen är en fortsatt fokusering på företagets egna produkter och ett förändrat erbjudande inom distribution.

Stockholm, tisdagen den 21 augusti 2007

Stefan Ström, verkställande direktör och koncernchef
Nocom AB (publ)Koncernen:
”Stabilt resultat, marknadsinvesteringar och stark finansiell ställning”

Omsättningen första halvåret 2007 uppgick till 378,4 (378,9) MSEK, varav 175,1 (173,1) MSEK under det andra kvartalet. Koncernen visade en stabil omsättning, med variationer mellan de olika verksamheterna jämfört med föregående år. Northern och Deltaco visade tillväxt, medan distributionsverksamhetens andel av koncernens omsättning minskade. Detta är ett resultat av beslutet att minska den volymrelaterade försäljningen inom främst Nocom Security.

Resultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar ökade under det andra kvartalet. Resultatet uppgick till 24,0 (26,0) MSEK för första halvåret 2007, varav 10,9 (10,3) MSEK under andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (6,3) procent för årets första sex månader och 5,6 (5,3) procent under det andra kvartalet. Lönsamheten är stark inom dotterbolag med egna produkter: IAR Systems, Northern och Deltaco, samt inom distributionsbolaget Nocom Software. Under det andra kvartalet var det framförallt Deltaco och Northern som visade kraftiga resultatförbättringar. Resultatutvecklingen är i linje med koncernens fokus på stabil och långsiktig lönsamhet.

Koncernens investeringar i försäljnings- och marknadsresurser belastade resultatet under första halvåret 2007 med cirka 10 MSEK.

Föregående års halvårsresultat påverkades positivt av två poster av engångskaraktär om totalt 3 MSEK. Dels med 2 MSEK genom försäljningen av aktieinnehavet i ContactorArete under det första kvartalet, dels med 1 MSEK genom att en tilläggsköpeskilling avseende avyttringen av Arete och Arete Datastöd utföll under det andra kvartalet 2006.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det första halvåret uppgick till -1,5 (22,9) MSEK, varav 4,1 (5,0) MSEK under det andra kvartalet.

Under andra kvartalet skedde en utdelning till aktieägarna med 30 öre per aktie, totalt 35,1 MSEK. Nocom genomförde även återköp av 439.000 egna aktier för en sammanlagd köpeskilling om 2,9 MSEK under perioden. I april utbetalades en kontant tilläggsköpeskilling om 5,0 MSEK avseende förvärvet av Northern. Dessa poster har belastat andra kvartalets kassaflöde och nettokassan med totalt 43 MSEK. Den 30 juni uppgick nettokassan till 33,9 (51,6) MSEK.

Nocom har en stark finansiell ställning och koncernens disponibla likvida medel uppgick till 60,9 (115,9) MSEK vid halvårsskiftet. Soliditeten stärktes ytterligare under perioden och uppgick till 79 (72) procent den 30 juni 2007.