Delårsrapport januari - mars 2005 Nocom AB (publ)

Utdrag ur Delårsrapport Första kvartalet 2005: * Omsättningen uppgick till 60,5 (51,5) MSEK. * Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,1 (4,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (3,4) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,12) SEK. * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 (-5,2) MSEK. * Eget kapital uppgick till 327,5 (26,4) MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 3,82 (0,94) SEK. * Nyemission gav kapitaltillskott på 28,8 MSEK efter emissionsutgifter. * Tillgängliga likvida medel uppgick till 61,1 (12,3) MSEK den 31 mars. * O-listenoterade TurnIT och IAR Systems förvärvades. Bolagen konsolideras från 22 mars. Händelser efter rapportperiodens utgång: * När buden lades uppskattades koncernens årliga kostnadsbesparingar till 12 – 15 MSEK. Denna bedömning har överträffats och identifierade årliga kostnadsbesparingar uppgår hittills till drygt 20 MSEK. * IAR Systems har erhållit sin hittills största order från en slutanvändare, ett koreanskt telekomföretag. * Nocom Distribution har fått en order inom IT-säkerhetsområdet värd 23,5 MSEK. * Arete Internet samlokaliseras med Nocom Drift. Bolagens erbjudanden förstärks och utökas, och verksamheterna drivs mer kostnadseffektivt. * Nocom Distribution marknadsanpassar erbjudandet. Sju personer varslas om uppsägning. * Nocom Distribution samlokaliseras med IAR Systems i Uppsala för ökad kostnadseffektivitet. * Network Innovation omlokaliseras för att tillvarata expansionsmöjligheter. * Danske Bank blir Nocomkoncernens huvudbank. * IAR Systems avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista den 25 april. * TurnIT kommer att avnoteras från Stockholmsbörsens O-lista den 27 maj. * Koncernen har tillförts 17,5 MSEK i likvida medel i samband med att optioner i TurnIT utnyttjats för att teckna nya aktier i TurnIT den 17 maj. * Arete AB och Arete Datastöd AB avyttrades i maj till Contactor Data. Beräknat likviditetstillskott uppgår till cirka 24 MSEK. Avyttringen beräknas inte ge någon resultateffekt. * I maj har en avsiktsförklaring (Letter of Intent) tecknats avseende försäljning av verksamheten i Arete Affärssystem AB till CIBER Sweden. Samtliga siffror avser koncern om inget annat anges. Med koncern avses kvarvarande verksamheter. Uppgifter avseende 2004 är omräknade enligt IFRS.

Vd har ordet Årets första kvartal har präglats starkt av förvärven av TurnIT och IAR Systems. Buden lades i slutet av december 2004 och den 22 mars konsoliderades bolagen. Våra förväntningar på kostnadsbesparingar för den nya koncernen har redan överträffats. När vi presenterade buden räknade vi med besparingar på 12 – 15 miljoner kronor. Redan idag har vi genomfört åtgärder som innebär omedelbara årliga kostnadsbesparingar på drygt 20 miljoner kronor. Dels har centrala kostnader för styrelse, koncernledning och börsnotering minskats med väsentliga belopp. Dels har samlokalisering av bolag och refinansiering inneburit ytterligare kostnadsbesparingar såväl för de enskilda bolagen som för koncernen totalt. Än viktigare är att den nya Nocomkoncernen börjar ta form även affärsmässigt. Vi analyserar löpande de olika verksamheterna, deras potential och hur de passar in i det totala erbjudandet. Målet är att koncernens bolag skall vara lönsamma, växande enheter som arbetar under eget namn och affärsidé. Vår utvärdering har bland annat inneburit att vi valt att avyttra merparten av Aretes verksamhet under maj månad. Avyttringen är ett naturligt steg för att uppnå en lämplig sammansättning av verksamheter och minska den totala riskexponeringen i koncernen. Förutom att Aretebolagen får större utvecklingsmöjligheter i sin nya ägo, är det viktigt för vår distributionsverksamhet att koncernen inte uppfattas som konkurrent till våra återförsäljare. Avyttringen av Arete är en viktig signal till leverantörer och återförsäljare att vi är en renodlad distributör som inte vänder sig direkt till slutkunder på den svenska marknaden. Den tillväxt på 17 procent som Nocom redovisar i första kvartalet är ett direkt resultat av de förvärv som gjorts. Dels förvärvet av danska distributören Tempest som genomfördes i maj 2004, dels de aktuella förvärven av TurnIT och IAR Systems. Eftersom dessa senare bolag konsolideras sent i kvartalet ingår de dock endast med en mycket begränsad del av sin omsättning och sitt resultat. Som väntat inleddes året resultatmässigt svagare än 2004. Skälet till detta är främst en resultatförsämring i Sverige till följd av minskad försäljning. En större affär inom IT-säkerhetsområdet har skjutits från första till andra kvartalet, vilket också slår på försäljning och resultat. Efter periodens utgång har en marknadsanpassning av den svenska organisationen skett för att snabbt nå den effektivitet som krävs för lönsamhet. Utvecklingen i övriga Norden och Baltikum är mer tillfredsställande med en ökad efterfrågan. Rekrytering av sälj- och teknikkompetens i dessa regioner har belastat kvartalsresultatet, men förväntas generera intäkter redan under andra kvartalet. Vi har med förvärven av TurnIT och IAR Systems fått ökade möjligheter att utnyttja de affärs- och expansionsmöjligheter som skapats i Nocom under fjolåret. En glädjande utveckling under kvartalet är tillströmningen av nya återförsäljare, främst i Sverige. Det är Nocoms satsning på det expansiva IT-säkerhetsområdet som ligger bakom ökningen. Vi har också sett en successiv förändring av de krav återförsäljare ställer på sina distributörer. I allt högre grad efterfrågas hög tillgänglighet, teknisk kompetens, integrerade system och effektivare logistiklösningar. Försäljnings- och supportorganisationen inom Nocoms distributionsverksamhet är idag väl rustad att möta återförsäljarnas förändrade krav. Nocom Drift utvecklas i takt med att marknaden för drift och hosting gradvis förbättras. Efterfrågan ökar och Nocom Drift har en tydlig position som leverantör av avancerad och säker drift med kvalificerade tjänster. Under första kvartalet har Nocom Drift lanserat en webbanalystjänst och ytterligare tjänster är under utveckling. Detta, i kombination med samlokaliseringen med Arete Internet (under namnändring till Nocom Networks), stärker både drifterbjudandet och koncernens totala tjänsteverksamhet. Integrationen av TurnIT och IAR Systems har kommit långt. Nu inriktar vi oss på att utveckla koncernens olika bolag. Målet är lönsamhet och tillväxt som bygger på varje verksamhets särart, affärsmässiga styrka och effektivitet. Vi arbetar nu i en koncern som inte längre har behov av renodling, åtgärdsprogram eller hantering av finansiella problem. Vi är redan i andra kvartalet 2005 redo för att utveckla möjligheterna i det nya Nocom - det som inte är nytt är vårt fokus på lönsamhet. Stefan Skarin Verkställande direktör Nocom AB (publ) Omsättning Omsättningen i första kvartalet 2005 uppgick till 60,5 (51,5) MSEK, en ökning med drygt 17 procent. Ökningen är i sin helhet en följd av förvärvet av Tempest maj 2004, samt förvärven av TurnIT och IAR Systems i mars 2005. TurnIT och IAR Systems bidrog med en omsättning på 10,8 MSEK för perioden 22 mars till 31 mars 2005. Försäljningen i Nocom var svagare än förväntat under första kvartalet. Omsättningen uppgick till 49,7 (51,5) MSEK. Tillväxten inom säkerhetsområdet fortsatte medan övriga teknikområden visade på en avmattning. Under andra kvartalet har åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna och marknadsanpassa erbjudandet. Om förvärven av TurnIT och IAR Systems hade skett per den 1 januari 2005 skulle koncernens nettoomsättning uppgått till 147,8 MSEK. I nettoomsättningen inräknas ej Arete AB och Arete Datastöd AB, vilka avyttrats i maj månad, samt verksamheten i Arete Affärssystem AB som är under avyttring. Försäljningen i de kvarvarande TurnIT-bolagen var stabil under första kvartalet och uppgick till 98,1 MSEK vilket ligger i nivå med motsvarande period föregående år. Verksamhetsområdet Distribution som står för merparten av intäkterna, 69,6 MSEK, uppvisade en jämn försäljning under kvartalet. I verksamhetsområdet Programvara hade IAR Systems en svagare inledning på kvartalet men avslutade mars månad starkt. I verksamhetsområdet Tjänster, där intäkterna i huvudsak är avtalsbaserade, är intäktsströmmen jämnt fördelad över kvartalet. Nocomkoncernens verksamhet är uppdelad i tre områden: Distribution, Programvara och Tjänster. Distributionsområdet är störst och skulle om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 stått för drygt tre fjärdedelar av intäkterna i kvartalet. Programvara skulle stå för drygt 15 procent och Tjänster för 6 procent av intäkterna. Förvärvade verksamheter fick ett förhållandevis litet genomslag eftersom förvärven skedde sent i kvartalet. Rörelseresultat Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -2,9 (4,7) MSEK, en resultatförsämring med 7,6 MSEK. Ökade investeringar i Nocom Distributions försäljningsorganisation samt en lägre programvaruförsäljning i Sverige är huvudorsakerna till resultatförsämringen. De förvärvade verksamheterna bidrog med ett rörelseresultat på 0,8 MSEK för perioden 22 mars till 31 mars 2005. Den svaga programvaruförsäljningen i Sverige i kombination med investeringar i den nordiska försäljningsorganisationen har påverkat rörelseresultatet i Nocom Distribution negativt. Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (5,9) MSEK. Investeringarna i den nordiska försäljningsorganisationen är långsiktig och förväntas ge positiv resultateffekt under andra halvåret 2005. Åtgärder är vidtagna i maj för att sänka kostnaderna och säkerställa lönsamheten i den svenska verksamheten. Även Nocom Drift har investerat långsiktigt i ytterligare försäljningsresurser under första kvartalet, vilket kortsiktigt belastade resultatet. Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till -1,2 (0,4) MSEK. Resultatutvecklingen i de kvarvarande TurnIT-bolagen var god under första kvartalet och rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK, exklusive identifierade kostnader av engångskaraktär om 7,7 MSEK. Dessa kostnader belastar rörelseresultatet i TurnIT-bolagen före den 22 mars och ingår således ej i koncernens rörelseresultat. Merparten av dessa engångskostnader avser en sammantagen bedömning av de förlikningsdiskussioner som förts under en längre tid med Thalamus/Fiberdata och MKB (Malmöbaserade MKB Fastighets AB) rörande den så kallade MKB-tvisten. Rörelseresultat för TurnIT-bolagen för perioden fram till 22 mars 2005 uppgick till 4,1 MSEK exklusive engångsposter respektive till -3,6 MSEK inklusive engångsposter. Detta innebär att om förvärvet hade skett per den 1 januari 2005 skulle koncernens rörelseresultat uppgått till -6,5 MSEK. Lönsamheten i de bolag som ingått i TurnIT:s verksamhetsområde Distribution var god och rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 7,9 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,0 procent. Rörelseresultatet i verksamhetsområdet Programvara var i nivå med motsvarande period föregående år trots en något lägre intäktsnivå till följd av avyttrade verksamheter. Resultatmässigt avslutades kvartalet med ett positivt resultat i mars månad. Rörelseresultatet för kvartalet var dock negativt som helhet och uppgick till -2,3 MSEK, exklusive kostnader av engångskaraktär på 1,7 MSEK. Rörelseresultatet i verksamhetsområdet Tjänster var stabilt och uppgick till 0,1 MSEK. Investeringar och finansiering Investeringar i materiella anläggningstillgångar under årets tre första månader påverkades kraftigt av företagsförvärven. Investeringarna uppgick netto till 38,8 (0,4) MSEK, varav merparten avser den fastighet i vilken TurnIT-bolaget SweDeltaco bedriver sin verksamhet och som ägs av ett helägt dotterbolag till SweDeltaco. De räntebärande skulderna ökade med 93,0 MSEK genom förvärvet av TurnIT och uppgick per 31 mars 2005 till 96,2 (3,2) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 53 (30) procent. Förvärven av TurnIT och IAR Systems har haft en betydande inverkan på koncernens ställda säkerheter. Ställda säkerheter har ökat med 201,3 MSEK och uppgick till 217,4 MSEK per den 31 mars 2005. Inga förändringar har skett i redovisade ansvarsförbindelser. Kassaflöden och likvida medel Förvärven av TurnIT och IAR Systems har haft en betydande inverkan på koncernens finansiella ställning. Såväl tillgängliga likvida medel som räntebärande skulder har ökat markant. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,9 (-5,2) MSEK för första kvartalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 19,3 (-0,2) MSEK och avsåg främst förvärvade likvida medel i TurnIT och IAR Systems. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 31,0 (-) MSEK och avsåg i huvudsak likvid för de aktier som emitterats per 31 mars och som är en del av förvärvet av TurnIT. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel i kvarvarande verksamheter till 61,1 (12,3) MSEK. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 69,2 (3,0) MSEK. Totalt uppgick därmed koncernens disponibla llikvida medel till 130,3 MSEK. Se även händelser efter rapportperiodens utgång. Personal Antalet anställda i kvarvarande verksamheter uppgick vid periodens utgång till 255 (74). Ökningen förklaras av förvärven av Tempest i maj 2004 och av TurnIT och IAR Systems i mars 2005. Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets första tre månader varierat från 3,73 (4,37) SEK som lägst och 4,79 (6,25) SEK som högst. Kursen den 31 mars var 4,58 (5,35) SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 31 mars 2005 till 393 (151) MSEK. I börsvärdet har inkluderats utfärdade betalda tecknade aktier (BTA). Konvertering av betalda tecknade aktier har skett i april månad. Tre nyemissioner av aktier i Nocom har genomförts under första kvartalet som ett led i pågående förvärv: • 37.893.187 B-aktier har emitteras för förvärvet av TurnIT. • 4.880.143 B-aktier har emitterats för förvärvet av IAR Systems. • 10.905.151 B-aktier har emitterats i samband med att TurnIT:s tidigare optionsrättsinnehavare har tecknat aktier. Denna emission har tillfört koncernen cirka 28,8 MSEK efter emissionsutgifter. Efter genomförda nyemissioner uppgår antalet aktier i Nocom till 1.000.000 A-aktier och 84.723.987 B-aktier. Samtliga aktier äger lika rätt i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till tio röster vid bolagsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst vid bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. För utestående optionsrätter i TurnIT erbjöds optionsinnehavaren möjligheten att teckna aktier samt erhålla teckningsoptioner i Nocom alternativt att enbart erhålla teckningsoptioner i Nocom. För varje tiotal optionsrätter i TurnIT erbjöds två alternativ: Alternativ I) En option i Nocom att teckna en B-aktie i Nocom för 3,00 kronor senast den 20 december 2006, förutsatt att innehavaren tecknade en Nocomaktie av serie B för 3,00 kronor i samband med att Nocom förklarade budet ovillkoratellerAlternativ II) Två optioner i Nocom vilka vardera berättigar till teckning av en en B-aktie i Nocom till kursen 3,00 kronor senast den 30 juni 2005. Den 31 mars hade 10.905.151 optioner i det första alternativet och 12.579.666 optioner i det andra alternativet tecknats och emitterats. Förutsatt fullt utnyttjande av utestående optioner enligt teckningsalternativ I) kommer Nocom att tillföras ytterligare cirka 33 miljoner kronor senast den 20 december 2006. Förutsatt fullt utnyttjande av utestående optioner enligt teckningsalternativ II) kommer Nocom att tillföras ytterligare cirka 38 miljoner kronor i juli 2005. Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram förelåg per den 31 mars 2005, vilket även var fallet vid årets ingång. Antalet aktieägare i Nocom uppgick den 31 mars 2005 till 6.101 (6.033). Av dessa hade 333 (272) fler än 10.000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 10 (11) procent av aktiekapitalet och 8 (8) procent av rösterna. Ägarstatistiken per 31 mars 2005 är exklusive innehavare av betalda tecknade aktier (BTA) i Nocom. Den 30 april 2005 uppgick antalet ägare i Nocom till 16.616. Av dessa hade 785 fler än 10.000 aktier vardera. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0,2 (2,3) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -2,2 (-4,2) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 31 mars 2005 till 30,7 (0,5) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 3 (20). Förändringen är en följd av omorganisation.