Delårsrapport januari - september 2003 (utdrag)

Delårsrapport januari - september 2003 (utdrag) Nocom AB (publ) organisationsnummer 556400-7200 * Fortsatt resultatförbättring trots svag marknad Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-83,3) MSEK, varav - 1,6 (-32,2) MSEK för tredje kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (-83,6) MSEK, varav -1,4 (-32,3) MSEK för tredje kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 3 (-74) procent för årets första nio månader. Resultat per aktie uppgick till 0,05 (-2,96) SEK, varav -0,05 (-1,77) SEK för tredje kvartalet. * Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 3,3 (-22,3) MSEK, exklusive utbetalningar på 7,0 MSEK på grund av åtgärdsprogrammet från september 2002. * Stabil omsättning Omsättningen uppgick till 98,6 (110,9) MSEK, varav 26,3 (27,7) MSEK för tredje kvartalet. Vd har ordet Vi fortsätter vår resultatförbättring trots den ihållande svaga marknaden. Det tredje kvartalet är, på grund av semesterperioden, alltid svagt och har i år även präglats av låg efterfrågan. De IT- investeringar som görs domineras av investeringar inom IT-säkerhet och områden som ger snabba kostnadsbesparingar. Trots detta redovisar vi vårt bästa niomånadersresultat på fem år och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive utbetalningar för åtgärdsprogrammet. Vi redovisar tillväxt inom programvaruförsäljningen - i det tredje kvartalet främst inom affärsområdena integration och säkerhet. Vår satsning inom just säkerhet, främst genom samarbetet med världsledande Symantec, har skett vid rätt tidpunkt. Behoven av IT-säkerhet ökar och intresset i nyhetsmedierna höjer efterfrågan ytterligare. Från den 1 november kommer vi att distribuera Symantecs programvaror även i Norge. Det är mycket tillfredsställande att vi på kort tid har lyckats etablera en ledande produktportfölj inom säkerhet på den nordiska marknaden. Nordiskt erbjudande Vi har därmed kommit en bra bit på väg i vår strävan att samordna vårt erbjudande i de olika nordiska länderna. På den finska marknaden börjar vi redan nu se resultatet av vår satsning på utökad produktportfölj och rekrytering tidigare i år. I Finland har omsättningen för årets första nio månader ökat och vi bedömer potentialen till ytterligare tillväxt som mycket god, främst inom säkerhetsområdet. I Norge fortsätter vi arbetet med att komplettera produktportföljen, öka närvaron på marknaden och rekrytera medarbetare inom säkerhetsområdet. Fortsatt fokus på vår kompetens Vi satsar vidare på att bygga upp kompetensen inom säkerhet, analys och integration genom att vidareutbilda och certifiera våra medarbetare. Vårt utbud av kvalificerade tjänster presenterar vi från 1 oktober under ett gemensamt namn - Nocom Support. Vi levererar support i form av rättningar, uppdateringar och nya versioner. Våra erfarna tekniker hjälper dessutom till med allt från behovsanalys och installation till rådgivning, kvalitetssäkring och kvalificerad problemlösning. Dessutom har vi ett brett utbud av utbildningar för de flesta av våra programvaror. Även drifthallen Nocom e-channel center förtydligar sin inriktning och byter namn till Nocom Drift. Erbjudandet omfattar kvalificerade drifttjänster som väl möter marknadens krav på både hög säkerhet och tillgänglighet. Efterfrågan ökar på en marknad där prisbilden stabiliserats något, efter en lång tid av prispress. Nocom Drift utvecklas väl och har en positiv resultatutveckling. Marknadsutveckling Vi ser ännu inga tecken på en förbättrad marknad de närmaste två till tre kvartalen. IT-marknaden präglas fortfarande av svag efterfrågan hos kunderna, hård konkurrens och marginalpress i återförsäljarledet. Detta återspeglas inte bara i en allmänt låg investeringsnivå, utan även i typen av investeringar som görs. Få företag investerar i helt nya lösningar. Istället väljer de att satsa på sina befintliga, väl fungerande IT-system. För Nocoms del visar sig detta dels genom den stabila efterfrågan inom integrationsområdet, dels genom att nästan samtliga kunder förnyar sina supportavtal. Helåret 2003 Även om marknadsutvecklingen är mycket svårbedömd har vi goda förutsättningar att nå ett positivt helårsresultat. Fjärde kvartalet är traditionellt vårt starkaste vad gäller kassaflödet, eftersom en stor andel av supportavtalen förnyas under denna period. Vi satsar vidare på att nå våra långsiktiga finansiella mål, genom att kompetensutveckla våra medarbetare samt utöka samarbetet med våra återförsäljare, partners och leverantörer. Stefan Skarin verkställande direktör Stabil omsättning Omsättningen för årets nio första månader uppgick till 98,6 (110,9) MSEK. Intäkterna för programvaror har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har minskat, som en följd av att IT-konsultverksamheten avvecklades år 2002. Nettoomsättning, jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep helår MSEK 2003 2002 2003 2002 2002 Programvaror 34,0 31,1 6,9 4,7 44,1 Tjänster 64,6 79,8 19,4 23,0 106,7 Koncern 98,6 110,9 26,3 27,7 150,8 Programvaror Intäkterna avser försäljning av programvarulicenser inom affärsområdena integration, säkerhet, analys, infrastruktur och utvecklingsverktyg. Omsättningen för programvaror för årets nio första månader uppgick till 34,0 (31,1) MSEK. I Sverige uppgick omsättningen till 26,9 (23,9) MSEK, i Norge till 5,8 (5,7) MSEK och i Finland till 1,3 (1,5) MSEK. Den tillväxt som redovisas för programvaror ligger inom affärsområdena integration och säkerhet. Integration är fortfarande vårt största område och investeringarna där omfattar främst värddatoråtkomst, det vill säga åtkomst till ett företags centrala system. Säkerhetsområdet omfattar allt från skydd från virus och andra angrepp utifrån till kontroll över de anställdas användning av Internet. Kraven på företagens IT-säkerhetsarbete höjs i takt med att hoten ökar i både antal och komplexitet. Nocom har idag en produktportfölj som väl täcker alla aspekter av IT-säkerhet. Tjänster Intäkterna härrör sig från support och utbildning i Nocom Support, från driftstjänster i Nocom Drift (tidigare Nocom e-channel center) samt från konsulttjänster i Travelutions, IT- och managementkonsulter med inriktning på resebranschen. Omsättningen för tjänster uppgick till 64,6 (79,8) MSEK för årets nio första månader. I Sverige uppgick omsättningen till 54,9 (66,6) MSEK, i Norge till 8,3 (12,8) MSEK och i Finland till 1,4 (0,4) MSEK. Sedan september verkar Nocom som Macromedias supportorganisation på den nordiska marknaden. Nocom är därmed Macromedias första partner i Europa att erbjuda ett komplett supportprogram. Den positiva utvecklingen i Nocom Drift beror främst på utökat åtagande hos befintliga kunder. Travelutions utvecklas väl trots den svaga resemarknaden. Efterfrågan på tjänster inom prisstrategi, trafikplanering och IT-strategi är fortsatt god och resultatutvecklingen positiv. Positivt resultat Resultatet för årets nio första månader är företagets bästa resultat på fem år. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 11,2 (-43,3) MSEK, en förbättring med 54,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (- 83,3) MSEK, vilket motsvarar en resultatförbättring på 86,2 MSEK. Merparten av resultatförbättringen har skett i Sverige men även verksamheterna i Norge och Finland redovisade resultatförbättringar. I Sverige uppgick rörelseresultatet till 0,1 (-82,8) MSEK, i Norge till 3,1 (2,8) och i Finland till -0,4 (-2,0) MSEK. Stabil omsättning, fortsatt god efterfrågan av supporttjänster, den avvecklade IT- konsultverksamheten och en i övrigt kostnadseffektiv organisation har möjliggjort resultatförbättringen. Rörelseresultat före avskrivningar för tredje kvartalet uppgick till 1,1 (-26,6) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 (- 32,2) MSEK. I september 2002 reserverades kostnader för åtgärdsprogrammet med 19,0 MSEK. Per 30 september 2003 återstod 3,1 MSEK av denna reservering. Programvaror Rörelseresultatet uppgick till -2,4 (-18,1) MSEK, en förbättring med 15,7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. I Sverige uppgick rörelseresultatet till -2,3 (-14,5) MSEK, i Norge till 0,1 (- 2,0) och i Finland till -0,2 (-1,6) MSEK. Programvaror jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep helår MSEK 2003 2002 2003 2002 2002 Rörelseresultat före -0,7 -15,9 -2,3 -5,3 -18,8 avskrivningar Avskrivningar materiella -1,7 -2,1 -0,5 -0,6 -2,7 anläggningstilgångar Avskrivningar immateriella -0,0 -0,1 -0,0 -0,1 -0,1 anläggningstillgångar Nedskrivningar immateriella - - - - - anläggningstillgångar Rörelseresultat -2,4 -18,1 -2,8 -6,0 -21,6 Tjänster För årets nio första månader redovisade tjänsteverksamheten ett rörelseresultat på 5,2 MSEK, en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år på 69,1 MSEK. I Sverige uppgick rörelseresultatet till 2,4 (-68,3) MSEK, i Norge till 3,0 (4,8) och i Finland till -0,2 (-0,4) MSEK. Tjänster jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep helår MSEK 2003 2002 2003 2002 2002 Rörelseresultat före avskrivningar 11,9 -27,4 3,4 -21,3 -20,5 Avskrivningar materiella -4,5 -11,6 -1,4 -2,9 -18,6 anläggningstilgångar Avskrivningar immateriella -2,2 -5,8 -0,7 -0,6 -6,5 anläggningstillgångar Nedskrivningar immateriella - -19,1 - - -19,1 anläggningstillgångar Rörelseresultat 5,2 -63,9 1,3 -24,8 -64,7 Investeringar och finansiering Investeringsbehovet i koncernen är alltjämt lågt. Investeringarna under årets nio första månader uppgick netto till 0,6 (-1,0) MSEK. Räntebärande skulder uppgick per 30 september 2003 till 2,9 (6,0) MSEK, vilka samtliga avser finansiell leasing. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32 (25) procent. Ställda säkerheter har under perioden ökat med 2,0 MSEK i samband med att en checkräkningskredit om 3,0 MSEK upptagits i juni. Inga förändringar har skett i ansvarsförbindelser under perioden (se senaste årsredovisning). Kassaflöden och likvida medel Trenden med ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten kvarstår, trots ett traditionellt svagt tredje kvartal. Verksamheten har sedan åtgärdsprogrammet i september 2002 genererat ett kassaflöde på 14,8 MSEK, exklusive utbetalningar hänförliga till åtgärdsprogrammet på 14,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för årets nio första månader till 3,3 (-22,3) MSEK, exklusive utbetalningar på 7,0 MSEK på grund av åtgärdsprogrammet i september 2002. Kassaflödet har påverkats negativt av en minskning av rörelsekapitalet med -17,6 (15,3) MSEK. Åtgärdsprogrammet beräknas belasta kassaflödet för årets sista tre månader med 1,0 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser i huvudsak finansiell leasing. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, till 13,4 (15,3) MSEK. Därutöver finns en outnyttjad checkräkningskredit om 3,0 (17,0) MSEK. Med nuvarande planer finns inget behov av ytterligare finansiering. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 76 (97). Framtiden Vi fortsätter vårt arbete med att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi bygger vidare på vårt erbjudande genom att komplettera vår produktportfölj och öka vår närvaro på den nordiska marknaden. Genom att höja kompetensen med bland annat produktcertifieringar förstärker vi även vårt erbjudande till såväl partners som supportkunder. Vi bedömer att affärsområdena säkerhet, analys och integration kommer att visa tillväxt under det kommande året. Vi räknar dock med en fortsatt låg tillväxt för programvaror som helhet. Trots svårbedömda marknadsutveckling har vi har goda förutsättningar att redovisa ett positivt helårsresultat 2003. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen för årets nio första månader uppgick till 3 procent. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. Kassaflödet under årets nio första månader uppgick till -4 procent. Åtgärdsprogrammet har belastat nyckeltalet negativt med 7 procentenheter. Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten har ökat från 20 procent vid årsskiftet till 32 procent per 30 september 2003. jan-sep jul-sep Mål Finansiella mål 2000 2001 2002 2003 2003 Rörelsemarginal,% -30 -65 -57 3 -6 10 Kassaflöde, % -20 -15 -12 -4 -29 8 Soliditet, % 68 51 20 32 30-40 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 10,1 (13,2) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -13,8 (-94,0) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,0) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 30 september 2003 till 1,0 (7,2) MSEK. Därutöver finns en outnyttjad checkräkningskredit om 3,0 (17,0) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 21 (22). Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets nio första månader varierat mellan 0,81 SEK som lägst och 5,30 SEK som högst. Kursen den 30 september var 3,50 SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 september 2003 till 99 MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nocoms distributionsavtal med Symantec har utökats i november till att även omfatta den norska marknaden. Inom affärsområde integration har två avtal tecknats, till ett sammanlagt värde av 3,8 MSEK. Affärerna är utökningar av samarbeten med etablerade kunder och omfattar såväl programvaror som supporttjänster. Granskning Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Uppsala, tisdagen den 4 november 2003 Nocom AB (publ) Stefan Skarin, verkställande direktör Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2003 28 januari 2004 Delårsrapport januari - mars 2004 26 april 2004 Halvårsrapport januari - juni 2004 23 augusti 2004 Delårsrapport januari - september 2004 29 oktober 2004 För ytterligare information kontakta Stefan Skarin, vd, 0708-65 10 05 Stefan Ström, finansdirektör, 0708-65 10 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten