Halvårsrapport januari - juni 1999

Halvårsrapport januari - juni 1999 Fortsatt resultatförbättring. Ökad omsättning under andra kvartalet, bland annat genom större affärer med Ericsson och Volvo i Sverige samt Gjensidige i Norge. Fortsatt satsning på tjänsteverksamhet genom förvärv av Bizit AB. Inriktning på säkerhet, WAP och e-handel. Bizit ingår i Nocomkoncernen från 1 juli 1999. Flera strategiska WAP-projekt har startats. För att förstärka Nocoms fokus på strategiska tillväxtområden organiseras verksamheten från och med 1 juli i tre samverkande affärsenheter, Nocom Software, Nocom Integration och Nocom.net (Bizit). * Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 2,8 ( 2,5) Mkr. Exklusive tilläggsköpe- skilling för tidigare såld verksamhet uppgick samma resultat till 2,5 (-0,2) Mkr. * Periodens omsättning uppgick till 76,7 (75,4) Mkr, en ökning med 1,3 Mkr. * Omsättningen under andra kvartalet ökade 14 procent och uppgick till 45,2 (39,5) Mkr. * Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till 2,1 (1,2) Mkr. Exklusive tilläggsköpeskilling för tidigare såld verksamhet uppgick samma resultat till 2,1 (-0,8) Mkr. Nocoms verksamhet Nocom är ett IT-företag som sedan grundandet 1985 introducerat och representerat programvarulösningar baserade på ny innovativ teknik och nya synsätt inom IT-området. Nocom var det företag som levererade de första kommersiella Internetlösningarna till den nordiska marknaden och blev Netscapes första internationella partner. Nocoms kunder är stora och medelstora företag samt offentlig verksamhet i Norden. Nocom levererar och implementerar, i samarbete med utvalda partners, en komponentbaserad programvaruplattform med tillhörande tjänster för Internet, mobil kommunikation (WAP) och elektronisk handel. Nocoms fokus Nocom erbjuder nordiska företag lösningar för att bygga säker och konkurrenskraftig infrastruktur för Internet, mobil kommunikation (WAP) och elektronisk handel. Lösningarna baseras på: * Ledande progamvara byggda kring öppna standarder med tillhörande tjänster såsom support, utbildning och produktstöd. * En konsultorganisation för större projekt främst inom säkerhet och mobil kommunikation (WAP). * Nocom.net, ett tjänstenät med mycket hög säkerhet, anpassat till den nya typen av affärsflöden över både fasta och mobila nätverk. För att stödja detta fokus organiseras Nocomskoncernens verksamhet, från och med tredje kvartalet, i tre samverkande affärsenheter, Nocom Software, Nocom Integration och Nocom.net (Bizit). Koncernledningens uppgift blir att svara för strategiska frågor kring expansion, affärs- och kompetensutveckling, koordinering och finansiering. WAP - Mobil integration WAP-tekniken (Wireless Application Protocol) innebär att användare får trådlös tillgång till Internet via mobiltelefonen. Nocom arbetar med inrikning att nå en ledande position inom detta intressanta segment. WAP-tekniken bedöms redan i år kunna få sitt genombrott och förväntas växa starkt under kommande år. Nokia Wireless Software Solutions, ledande inom öppna WAP-serverlösningar för Internetbaserad affärsverksamhet, har under perioden utsett Nocom som affärsutvecklingspartner i Sverige och Norge. Samarbetet gör att Nocom kan erbjuda heltäckande lösningar till de företag som vill utveckla WAP-tjänster. Under perioden har flera strategiska projekt startats tillsammans med kunder. Programvara för infrastruktur och e-handelslösningar I Nocoms produktportfölj ingår sedan tidigare programvara kopplad till infrastruktur och e-handelslösningar. Tongivande är samtliga programvaror från Netscape och NetDynamics (Sun Microsystems). I och med America Onlines (AOL) köp av Netscape och den allians som bildats mellan Sun och AOL, kommer båda bolagens programvaror för elektronisk handel att samlas i en gemensam organisation. Nocom är denna nya organisations uttalade strategiska partner i Skandinavien. Under perioden har en första större leverans skett av programvaran StoryServer från Vignette, vilken är en viktig komponent i e-handelslösningar. Efter rapportperiodens utgång har Nocom inlett ett samarbete på den nordiska marknaden med Celo Communications Ltd kring säkerhetsprodukter för e-handel. Nocoms programvaruportfölj kompletteras med Celos heltäckande sortiment för säker handel och kommunikation över Internet. Förvärv av Bizit stärker Nocom I linje med Nocoms uttalade viljeförklaring i samband med nyemission och O- listenotering, fattade Nocoms styrelse under perioden strategiskt beslut att stärka Nocoms position inom säkerhet, mobil integration och e-handel. Kopplat till detta ska tjänsteinnehållet i Nocomkoncernens omsättning öka. Den tjänsteverksamhet som Nocom hittills bedrivit har varit orienterad mot specialisttjänster runt Nocoms programvaror. Bizits verksamhet består dels av en konsultrörelse med inriktning på kompetens kring projektledning, säkerhet och e-handel och dels produktifierade tjänster baserade på ett eget tjänstenät med mycket hög säkerhet. Detta innebär en stark komplettering av Nocoms hittillsvarande verksamhet och ger möjlighet till ett bredare engagemang och ökad närvaro i de projekt som Nocom idag är involverat i. Bizit AB, med kontor i Stockholm, startades i slutet av 1996 och har sedan starten expanderat starkt. Bizit omsatte 1998 18 Mkr och förväntas under 1999 omsätta mellan 35 och 40 Mkr. Bizit har 35 anställda och ingår i Nocomkoncernen från 1 juli 1999. Bland Bizits kunder finns ASG, Svenska Spel, Sifo, Telia Info-media och Volkswagen. För den sammanslagna verksamheten kommer namnet Nocom att användas. Omsättning januari - juni Koncernens intäkter under första halvåret 1999 uppgick till 76,7 (75,4) Mkr. Omsättningen under andra kvartalet ökande med 14 procent till 45,2 Mkr jämfört med 39,5 Mkr för samma period föregående år. Flera större affärer, bland annat med Ericsson och Volvo i Sverige samt med Gjensidige i Norge, har genomförts. Omsättningen i den svenska verksamheten under första halvåret uppgick till 64,1 (64,2) och omsättningen i den norska till 12,6 (11,2) Mkr. Omsättningen fördelad på fyra lösningsområden: Informationshantering Omsättningen uppgick till 24,7 (17,4) Mkr. Lösningsområdets omsättning fördelas på 80% produkter och 20% tjänster. Området utvecklas starkt och domineras av programvara kring e-post, avancerade katalogtjänster och funktionalitet kopplad till Internetteknik. Systemutveckling Omsättningen uppgick till 16,0 (13,6) Mkr. Området innefattar programvara för utveckling av client/serverlösningar och applikationsserverlösningar. Lösningsområdets omsättning fördelas på 82% produkter och 18% tjänster. Systemintegration Omsättningen uppgick till 31,4 (34,3) Mkr och innefattar programvara för att integrera stordatorer med PC och sk web-to-hostfunktionalitet. Lösningsområdets omsättning fördelas på 95% produkter och 5% tjänster. Dokumenthantering Omsättningen uppgick till 4,6 (10,1) Mkr. Justerat för under 1998 avvecklade produkter uppgick omsättningen till 4,6 (8,9) Mkr. Lösningsområdets omsättning fördelas på 82% produkter och 18% tjänster. Marknaden för dessa lösningar har varit avvaktande under första halvåret. Omsättningsutvecklingen inom lösningsområdet har inte motsvarat bolagets förväntningar. Som en konsekvens av detta har personalresurser överförts till Nocoms satsning på mobil kommunikation (WAP). Resultat januari - juni Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,8 (2,5) Mkr. Justerat för köpe- och tilläggsköpeskilling avseende under 1997 såld verksamhet uppgår resultat efter finansiella poster till 2,5 (-0,2) Mkr. En del av resultatförbättringen är kopplad till att Nocoms verksamhet i Norge under första halvåret varit lönsam, efter den organisationsförändring som genomfördes vid årsskiftet. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick 1999-06-30 till 61 (29) procent. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 1999-06-30 till 68,0 (32,8) Mkr. Räntebärande skulder uppgick i koncernen till 0,0 (0,9) Mkr. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 1999-06-30 till 95 jämfört med 101 vid samma tidpunkt föregående år. Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation av den norska verksamheten och personalen reducerades med 10 personer. En större rekryteringskampanj genomfördes under andra kvartalet vilket förväntas öka antalet anställda under tredje kvartalet. Per den 18 augusti uppgår antalet anställda till 135 personer. Ökningen av personal från juni till augusti är huvudsakligen en följd av förvärvet av Bizit. Investeringar Under perioden har koncernen gjort investeringar i datorer och inventarier, netto 1,4 (2,0) Mkr. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 66,4 (66,2) Mkr. Rörelseresultatet blev 1,5 (5,3) Mkr. Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjad del av checkräkningskredit uppgick 1999-06-30 till 66,7 (32,6) Mkr. Nocoms aktier Nocoms B-aktie är sedan den 4 januari noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Antalet aktier i Nocom uppgick den 30 juni till 4.321.720 à nominellt 1 kr, varav 1.073.626 A-aktier och 3.248.094 B-aktier. Ordinarie bolagsstämma den 18 mars 1999 beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 500.000 aktier av serie B. Baserat på detta bemyndigande har, som dellikvid vid förvärvet av Bizit, emitterats 271.456 B-Aktier. Per 29 juli uppgick antalet aktier i Nocom till 4.593.176 à nominellt 1 kr, varav 1.073.626 A-aktier och 3.519.550 B-aktier. Expansion och långsiktiga mål Förutsättningarna att ytterligare expandera verksamheten på den nordiska marknaden bedöms vara goda. Nocoms tillväxt avses ske på såväl organisk väg som genom strategiska förvärv. Nyemissionen i december 1998 och marknadsnoteringen av bolagets aktie i januari i år ger Nocom möjligheter att agera mer offensivt. Nocoms långsiktiga mål är att uppnå en årlig organisk tillväxt på det traditionella produktområdet på minst 20 procent med en vinstmarginal om 10 procent. Dessa mål bedöms kunna uppnås inom en två- till treårsperiod. Inom Nocoms strategiska satsningsområden, säkerhet, mobil kommunikation (WAP), och elektronisk handel förväntas en avsevärt högre tillväxt. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Bizit AB, har förvärvats och ingår i Nocomkoncernen från den 1 juli. Bolaget, med 35 anställda, har kontor i Stockholm. Bizit startades i slutet av 1996 och omsatte 1998 18 Mkr. Den verksamhet som förvärvats i och med köpet av Bizit förväntas under 1999 fortsätta att expandera kraftigt och ge ett positivt bidrag till Nocomkoncernens resultat före goodwillavskrivningar. Nocoms anskaffningskostnad för detta förvärv uppgår till 23,1 Mkr. Nocom har i augusti inlett ett samarbete på den nordiska marknaden med Celo kring säkerhetsprodukter för e-handel. Nocoms programvaruportfölj kompletteras med Celos heltäckande sortiment för säker handel och kommunikation över Internet. Nocom blir exklusiv distributör för Celos produkter och tillhandahåller också support och utbildning kring dessa. Bizits konsultdel har redan tidigare ett nära samarbete med Celo, bland annat via implementationen av säkerhetslösningen för Svenska Spels Internetspel. Nocom har, som ett led i sin nordiska strategi, beslutat att öppna kontor i Helsingfors. Den försäljning som tidigare har skett i Finland har utförts av personal baserad i Uppsala. Nocom Finland kommer att leverera programvaror från ledande leverantörer, support, utbildning och konsulttjänster till den finska marknaden. Flertalet av de avtal Nocom har med sina programvaruleverantörer är redan idag på nordisk basis. Kommande informationstillfälle Delårsrapport januari- september 1999 21 oktober 1999 Uppsala den 19 augusti 1999 Anders Jonson Verkställande direktör Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendationen som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala den 19 augusti 1999 Ingvar Pramhäll Leonard Daun Auktoriserad Auktoriserad revisor revisor För ytterligare information kontakta: Anders Jonson, VD, eller Tomas Nygren, vVD. Nocom AB (publ), organisationsnr 556400-7200 Kristallen, 754 51 Uppsala, tel 018-65 55 00, fax 018-65 55 55, www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00470/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00470/bit0002.pdf Hela Rapporten