I.A.R. Systems Group AB Bokslutskommuniké 2019

Nettoomsättning 106,8 (102,8) MSEK
Rörelsemarginal 25,4 %
Produktens år och kraftig tillväxt i strategiska affärer

HELÅR 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 405,6 (385,2) MSEK,
vilket ger en nettoomsättningsökning på 5 %
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 1 %
› EBITDA uppgick till 145,8 (140,1) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 35,9 (36,4) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 108,4 (115,6) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 26,7 (30,0) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 107,0 (113,8) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,96
(6,67) SEK, efter utspädning till 5,95 (6,65) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 105,7 (92,6) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till -18,4 (103,3)
MSEK
› Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om
3,00 SEK per aktie inför årsstämman den 29 april 2020

OKTOBER-DECEMBER 2019
› Nettoomsättningen uppgick till 106,8 (102,8) MSEK,
vilket ger en nettoomsättningsökning på 4 %
› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 7 %
› EBITDA uppgick till 37,0 (37,6) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 34,6 (36,6) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 27,1 (31,1) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 25,4 (30,3) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 27,2 (31,7) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,47
(1,60) SEK, efter utspädning till 1,46 (1,58) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 30,5 (33,4) MSEK