I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2020

 Andra kvartalet präglat av strategiska affärer
Nettoomsättning 100,1 (99,0) MSEK, EBITDA 36,8 (32,9) MSEK
 
JANUARI-JUNI 2020
› EBITDA uppgick till 63,4 (71,3) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 33,0 (35,9) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 39,4 (53,2) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 20,5 (26,8) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 37,4 (51,0) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,11
(2,91) SEK, efter utspädning till 2,10 (2,90) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 57,9 (47,9) MSEK
› Nettoskuld uppgick vid periodens slut till 10,1 (18,4)
MSEK

APRIL-JUNI 2020
› EBITDA uppgick till 36,8 (32,9) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 36,8 (33,2) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 25,0 (23,8) MSEK, vilket ger
en rörelsemarginal om 25,0 (24,0) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 23,1 (21,8) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,29 (1,23)
SEK, efter utspädning till 1,29 (1,22) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 42,9 (28,8) MSEK

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
› Styrelsen har beslutat att med anledning av
pågående Covid-19 pandemi inte lämna något
utdelningförslag för räkenskapsåret 2019. Som en
konsekvens av beslutet kommer styrelsen inte att
kalla till en extra bolagsstämma.

 

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 19 augusti 2020 kl. 14.00 CET.
Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems
Group AB, Email: josefin.skarin@iar.com