IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2013

Försäljningsrekord och förbättrad lönsamhet

Nettokassa 81 MSEK, styrelsen föreslår extrautdelning

Oktober - December 2013

har påverkat omsättningen negativt med 2,3 MSEK och rörelseresultatet negativt med 0,8 MSEK

Januari - December 2013

Ordinarie utdelning föreslås uppgå till 3,00 (2,00) samt 2,00 (-)  SEK utöver ordinarie utdelning.

"En del av den tillväxt vi redovisat de senaste åren kan knytas till ett koncept som benämns ”Internet of Things”. Under senare delen av 2013 har såväl aktiviteter som publicitet kring Internet of Things ökat. Idag har vi 46 000 kunder som redan använder IAR Embedded Workbench för att programmera sina produkter. Nu ska dessa produkter även programmeras för att kommunicera med internet, vilket ökar efterfrågan på våra verktyg. 2014 kommer att handla om att förädla vårt erbjudande, och att fokusera på att nå våra finansiella mål."

- Stefan Skarin,  VD,  IAR Systems Group AB