IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2015

Nettoomsättning 312 MSEK, EBITDA 98 MSEK

Rörelsemarginal 27 %, Kassaflöde 99 MSEK

Helår 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 311,7 (255,7) MSEK
• EBITDA uppgick till 98,3 (63,6) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 31,5 (24,9) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 83,4 (53,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 26,8 (20,8) procent
• Resultat före skatt uppgick till 83,3 (53,6) MSEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 6,33 (4,15) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 5,02 (3,37) SEK, efter utspädning till 5,02 (3,35) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 98,7 (70,3) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 87,6 (68,4) MSEK
• Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie samt 2,00 SEK utöver ordinarie utdelning inför årsstämman den 27 april 2016

Oktober-December 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 75,9 (66,1) MSEK
• EBITDA uppgick till 22,2 (16,3) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 29,2 (24,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 18,4 (13,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 24,2 (20,4) procent
• Resultat före skatt uppgick till 18,4 (13,5) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,09 (0,84) SEK, efter utspädning till 1,09 (0,84) SEK

Väsentliga händelser under året
• Lansering av C-STAT som tilläggsprodukt

Händelser efter rapportperiodens utgång
• Styrelsen har fastställt nya finansiella mål