IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2018

Försäljningen ökar med 17% under andra kvartalet

Periodens nettoomsättning 184 MSEK och EBITDA 65 MSEK
Rörelsemarginal 29 procent, kassaflöde 36 MSEK

JANUARI-JUNI 2018

APRIL-JUNI 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 14.00 CET.