IAR Systems Group AB (publ) delårsrapport jan-mars 2013

Stabilitet och produktlanseringar präglar kvartalet

•   Nettoomsättningen uppgick till 57,7 (58,0) MSEK

•   Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (8,0) MSEK

•   Resultat före skatt uppgick till 8,1 (7,6) MSEK

•   Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 1,9 (1,3) MSEK

•   Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 46,7 (30,8) MSEK

•   Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (13,8) procent för kvartalet

•   Resultat per aktie före utspädning och efter
    aktuell skatt uppgick till 0,64 (0,62) SEK

•   Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,53 (0,48) SEK och efter utspädning till 0,49 (0,48) SEK

•   En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 4,1 MSEK vid en jämförelse mellan kvartalen. Tillväxten i lokal valuta uppgick sammantaget i första kvartalet till 7 %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•   Lansering av certifierad version av IAR Embedded Workbench för ARM processorer.