IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2015

Omsättning 77 MSEK, EBITDA 24 MSEK

Rörelsemarginal 26 %, Kassaflöde 18 MSEK

Januari–Mars 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 76,9 (62,0) MSEK
• EBITDA uppgick till 23,7 (13,7) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 20,3 (11,4) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 20,3 (11,6) MSEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 18,3 (13,8) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 83,9 (93,8) MSEK
• EBITDA-marginalen uppgick till 30,8 (22,1) procent
• Rörelsemarginalen uppgick till 26,4 (18,4) procent
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,55 (0,87) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,23 (0,68) SEK och efter utspädning till 1,23 (0,68) SEK

Väsentliga händelser under perioden
• Lansering av C-STAT som tilläggsprodukt