IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2016

Nettomsättning 80 MSEK, EBITDA 23 MSEK Kassaflöde 22 MSEK, Rörelsemarginal 24 procent

januari-mars 2016

Händelser efter rapportperiodens utgång

IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy.