IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2017

Fortsatt lönsam tillväxt 

Periodens omsättning 86,4 MSEK och EBITDA 30,6 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, Kassaflöde 26,5 MSEK

Januari – mars 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (80,5) MSEK
• EBITDA uppgick till 30,6 (23,1) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,4 (28,7) procent
• Rörelseresultatet uppgick till 26,2 (19,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,3 (23,9) procent
• Resultat före skatt uppgick till 25,4 (19,2) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,49 (1,20) SEK, efter utspädning till 1,49 (1,20) SEK
• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,94 (1,51) SEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 26,5 (22,0) MSEK
• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 118,0 (103,9) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång