IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2018

IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför riktad nyemission

Periodens nettoomsättning 89 MSEK och EBITDA 35 MSEK
Rörelsemarginal 33 procent, kassaflöde 19 MSEK

Januari - Mars 2018

Väsentliga händelser under perioden: 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 13.00 CET