IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2019

Nettoomsättning 99,8 (88,9) MSEK
Rörelsemarginal 29,5%

Investeringar i teknik skapar möjlighet till fyra produktlanseringar under året

JANUARI- MARS 2019
›› Nettoomsättningen uppgick till 99,8 (88,9) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 4 %
›› EBITDA uppgick till 38,4 (34,7) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 38,5 (39,0) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (29,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,5 (33,2) procent.
›› Resultat före skatt uppgick till 29,2 (29,1) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,68 (1,81) SEK, efter utspädning till 1,68 (1,81) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 19,1 (19,1) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 73,2 (112,2) MSEK