IAR Systems Group AB (publ) halvårsrapport januari-juni 2012

Omsättningstillväxt 21 % och rörelsemarginal 13 % · Nettoomsättningen uppgick till 114,4 (94,7) MSEK, varav 56,4 (48,9) MSEK under andra kvartalet · Rörelseresultatet uppgick till 15,3 (9,2) MSEK, varav 7,3 (5,4) MSEK under andra kvartalet · Resultat före skatt uppgick till 15,3 (9,0) MSEK, varav 7,7 (5,3) MSEK under andra kvartalet · Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick under perioden till 15,4 (9,1) MSEK och nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 42,6 (28,8) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (9,7) procent för perioden och till 12,9 (11,0) procent för andra kvartalet · Resultat per aktie före utspädning och räknat på resultat från kvarvarande verksamheter efter aktuell skatt uppgick till 1,23 (0,76) SEK, varav 0,61 (0,44) SEK för andra kvartalet · I lokal valuta ökade omsättningen för perioden med 19 % i USA, 14% i Europa och med 23 % i Asien jämfört med motsvarande period föregående år Väsentliga händelser under perioden · IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea · IAR Systems debug probe I-jet levereras på alla marknader   · Avyttring av 300.000 egna aktier i maj till ett värde av 11,6 MSEK

Omsättningen och resultatet ökar

Alla regioner redovisar ökande omsättning. Under perioden är tillväxten störst i Asien men även övriga marknader fortsätter att visa tillväxt i jämförelse med föregående år. Under första halvåret ökade omsättningen i svenska kronor med 21 % till 114,4 MSEK. Omsättningen under andra kvartalet ökade med 7,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 15 %. Tillväxten i lokal valuta uppgick för perioden till 19 % i Amerika, 14 % i Europa och 23 % i Asien. Motsvarande tillväxt i lokal valuta för andra kvartalet uppgick till 13 % i Amerika, 8 % i Europa och 26 % i Asien.

Resultatförbättring som en följd av tillväxt

Resultatutvecklingen är positiv och rörelseresultatet ökade med drygt 6 MSEK för årets första sex månader och uppgick till 15,3 (9,2) MSEK, varav 7,3 (5,4) under andra kvartalet. Rörelsemarginalen fortsätter att förbättras och var under första halvåret 13,4 % att jämföras med 9,7 % för första halvåret föregående år. Intäktsmixen under andra kvartalet innebar en något lägre rörelsemarginal 12,9 % (11,0%) jämfört med hela periodens 13,4%. För helåret 2011 uppgick rörelsemarginalen till 12,0%.

De närmaste kvartalen fortsätter vår fokus på marknadsaktiviteter med viktiga mässor i USA och Japan samt fler kund seminarier. Försäljningsmässigt fortsätter vi vår fokus att förädla vårt erbjudande för att passa våra större kunder och vår större försäljnings-organisation.

Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB