Inrättande av valberedning i I.A.R. Systems Group AB

Styrelsens ordförande i I.A.R. Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 26 april 2023 etablerat en valberedning inför årsstämman 2024.

Uppsala, Sverige; 12 oktober 2023 — Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2024 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2024.
Valberedningen utgörs av:
Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden
Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden
Markus Lindqvist, utsedd av Aktia
Petter Mattsson, utsedd av Alcur Fonder
Jonas Eixman, utsågs till valberedningens ordförande.
 
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till ann.zetterberg@iar.com senast den 1 februari 2024.

För mer information, kontakta:
Ann Zetterberg, CFO, I.A.R. Systems Group AB
Email: ann.zetterberg@iar.com