Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, tisdagen den 13 oktober 2015

Styrelsens ordförande i IAR Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2015 etablerat en valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen utgörs av Ulf Strömsten från Catella, Håkan Berg från Robur samt Tedde Jeansson.
Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2016 är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2016. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com